Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå


  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Наставници и соработници во наставата во високообразовните установи

21.04.2022   Наставници и соработници во високообразовните установи во академската 2021/2022 година
22.04.2021   Наставници и соработници во високообразовните установи во академската 2020/2021 година
22.04.2020   Наставници и соработници во високообразовните установи во академската 2019/2020 година
22.04.2019   Наставници и соработници во високообразовните установи во академската 2018/2019 година
20.04.2018   Наставници и соработници во високообразовните установи во академската 2017/2018 година
20.04.2017   Наставници и соработници во високообразовните установи во академската 2016/2017 година
20.04.2016   Наставници и соработници во високообразовните установи во академската 2015/2016 година
20.04.2015   Наставници и соработници на високообразовните установи во академската 2014/2015
17.04.2014   Наставници и соработници на високообразовните установи во академската 2013/2014
18.04.2013   Наставници и соработници на високообразовните установи во академската 2012/2013
18.04.2012   Наставници и соработници на високообразовните установи во академската 2011/2012
21.04.2011   Наставници и соработници на високообразовните установи во академската 2010/2011
07.04.2010   Бројот на наставници и соработници на високобразовните установи во академската 2009/2010 изнесува 3464 лица


Следни соопштенија од областа: Образование и наука
  Останати соопштенија од областа:   Образование и наука

Основни и средни училишта на почетокот на учебната година
Основни и средни училишта на крајот на учебната година
Магистри на науки и специјалисти
Доктори на науки
Наставници и соработници во наставата во високообразовните установи
Дипломирани студенти на високите школи и факултетите
Запишани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школи
Иновативни деловни субјекти
Попис на училишен простор на основни и средни училишта
Континуирана професионална обука во деловните субјекти - АКПО5


© Државен завод за статистика