Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Дипломирани студенти на високите школи и факултетите

27.05.2024   Дипломирани студенти во 2023 година
26.05.2023   Дипломирани студенти во 2022 година
26.05.2022   Дипломирани студенти во 2021 година
05.07.2021   Број на дипломирани студенти во 2020 година
26.05.2020   Број на дипломирани студенти во 2019 година
23.05.2019   Број на дипломирани студенти во 2018 година
23.05.2018   Број на дипломирани студенти во 2017 година
23.05.2017   Број на дипломирани студенти во 2016 година
23.05.2016   Број на дипломирани студенти во 2015 година
17.06.2015   Број на дипломирани студенти во 2014 година
16.06.2014   Број на дипломирани студенти во 2013 година
18.06.2013   Број на дипломирани студенти во 2012 година
18.06.2012   Број на дипломирани студенти во 2011 година
17.06.2011   Број на дипломирани студенти во 2010 година
01.10.2010   Бројот на дипломирани студенти на додипломски студии во 2009 година изнесува 10 232 лица


Следни соопштенија од областа: Образование и наука
  Останати соопштенија од областа:   Образование и наука

Основни и средни училишта на почетокот на учебната година
Основни и средни училишта на крајот на учебната година
Магистри на науки и специјалисти
Доктори на науки
Наставници и соработници во наставата во високообразовните установи
Дипломирани студенти на високите школи и факултетите
Запишани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школи
Иновативни деловни субјекти
Попис на училишен простор на основни и средни училишта
Континуирана професионална обука во деловните субјекти - АКПО5


© Државен завод за статистика