Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå


  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Индекси на цените во угостителството

07.05.2024   Индекс на цените на угостителските услуги, април 2024 година
05.04.2024   Индекс на цените на угостителските услуги, март 2024 година
05.03.2024   Индекс на цените на угостителските услуги, февруари 2024 година
05.02.2024   Индекс на цените на угостителските услуги, јануари 2024 година
05.01.2024   Индекс на цените на угостителските услуги, декември 2023 година
05.12.2023   Индекс на цените на угостителските услуги, ноември 2023 година
03.11.2023   Индекс на цените на угостителските услуги, октомври 2023 година
05.10.2023   Индекс на цените на угостителските услуги, септември 2023 година
05.09.2023   Индекс на цените на угостителските услуги, август 2023 година
04.08.2023   Индекс на цените на угостителските услуги, јули 2023 година
05.07.2023   Индекс на цените на угостителските услуги, јуни 2023 година
05.06.2023   Индекс на цените на угостителските услуги, мај 2023 година
05.05.2023   Индекс на цените на угостителските услуги, април 2023 година
05.04.2023   Индекс на цените на угостителските услуги, март 2023 година
03.03.2023   Индекс на цените на угостителските услуги, февруари 2023 година
06.02.2023   Индекс на цените на угостителските услуги, јануари 2023 година
05.01.2023   Индекс на цените на угостителските услуги, декември 2022 година
05.12.2022   Индекс на цените на угостителските услуги, ноември 2022 година
04.11.2022   Индекс на цените на угостителските услуги, октомври 2022 година
05.10.2022   Индекс на цените на угостителските услуги, септември 2022 година
05.09.2022   Индекс на цените на угостителските услуги, август 2022 година
05.08.2022   Индекс на цените на угостителските услуги, јули 2022 година
05.07.2022   Индекс на цените на угостителските услуги, јуни 2022 година
06.06.2022   Индекс на цените на угостителските услуги, мај 2022 година
05.05.2022   Индекс на цените на угостителските услуги, април 2022 година
05.04.2022   Индекс на цените на угостителските услуги, март 2022 година
04.03.2022   Индекс на цените на угостителските услуги, февруари 2022 година
04.02.2022   Индекс на цените на угостителските услуги, јануари 2022 година
05.01.2022   Индекс на цените на угостителските услуги, декември 2021 година
06.12.2021   Индекс на цените на угостителските услуги, ноември 2021 година
05.11.2021   Индекс на цените на угостителските услуги, октомври 2021 година
05.10.2021   Индекс на цените на угостителските услуги, септември 2021 година
06.09.2021   Индекс на цените на угостителските услуги, август 2021 година
05.08.2021   Индекс на цените на угостителските услуги, јули 2021 година
05.07.2021   Индекс на цените на угостителските услуги, јуни 2021 година
04.06.2021   Индекс на цените на угостителските услуги, мај 2021 година
06.05.2021   Индекс на цените на угостителските услуги, април 2021 година
05.04.2021   Индекс на цените на угостителските услуги, март 2021 година
05.03.2021   Индекс на цените на угостителските услуги, февруари 2021 година
05.02.2021   Индекс на цените на угостителските услуги, јануари 2021 година
05.01.2021   Индекс на цените на угостителските услуги, декември 2020 година
04.12.2020   Индекс на цените на угостителските услуги, ноември 2020 година
05.11.2020   Индекс на цените на угостителските услуги, октомври 2020 година
05.10.2020   Индекс на цените на угостителските услуги, септември 2020 година
04.09.2020   Индекс на цените на угостителските услуги, август 2020 година
05.08.2020   Индекс на цените на угостителските услуги, јули 2020 година
06.07.2020   Индекс на цените на угостителските услуги, јуни 2020 година
04.06.2020   Индекс на цените на угостителските услуги, мај 2020 година
05.05.2020   Индекс на цените на угостителските услуги, април 2020 година
06.04.2020   Индекс на цените на угостителските услуги, март 2020 година
05.03.2020   Индекс на цените на угостителските услуги, февруари 2020 година
05.02.2020   Индекс на цените на угостителските услуги, јануари 2020 година
03.01.2020   Индекси на цените на угостителските услуги, декември 2019 година
05.12.2019   Индекс на цените на угостителските услуги, ноември 2019 година
05.11.2019   Индекс на цените на угостителските услуги, октомври 2019 година
04.10.2019   Индекс на цените на угостителските услуги, септември 2019 година
05.09.2019   Индекс на цените на угостителските услуги, август 2019 година
06.08.2019   Индекс на цените на угостителските услуги, јули 2019
05.07.2019   Индекс на цените на угостителските услуги, јуни 2019
05.06.2019   Индекс на цените на угостителските услуги, мај 2019
06.05.2019   Индекс на цените на угостителските услуги, април 2019 година
05.04.2019   Индекси на цените на угостителските услуги, март 2019 година
05.03.2019   Индекс на цените на угостителските услуги, февруари 2019 година
05.02.2019   Индекс на цените на угостителските услуги, јануари 2019 година
04.01.2019   Индекс на цените на угостителските услуги, декември 2018 година
05.12.2018   Индекс на цените на угостителските услуги, ноември 2018 година
05.11.2018   Индекс на цените на угостителските услуги, октомври 2018 година
05.10.2018   Индекс на цените на угостителските услуги, септември 2018 година
05.09.2018   Индекс на цените на угостителските услуги, август 2018 година
06.08.2018   Индекс на цените на угостителските услуги, јули 2018 година
05.07.2018   Индекс на цените на угостителските услуги, јуни 2018 година
05.06.2018   Индекс на цените на угостителските услуги, мај 2018 година
04.05.2018   Индекс на цените на угостителските услуги, април 2018 година
05.04.2018   Индекс на цените на угостителските услуги, март 2018 година
05.03.2018   Индекс на цените на угостителските услуги, февруари 2018 година
06.02.2018   Индекс на цените на угостителските услуги, јануари 2018 година
05.01.2018   Индекс на цените на угостителските услуги, декември 2017 година
05.12.2017   Индекс на цените на угостителските услуги, ноември 2017 година
03.11.2017   Индекс на цените на угостителските услуги, октомври 2017 година
05.10.2017   Индекс на цените на угостителските услуги, септември 2017 година
05.09.2017   Индекси на цените на угостителските услуги, август 2017 година
04.08.2017   Индекси на цените на угостителските услуги, јули 2017 година
04.07.2017   Индекси на цените на угостителските услуги, јуни 2017 година
05.06.2017   Индекс на цените на угостителските услуги, мај 2017 година
05.05.2017   Индекси на цените на угостителските услуги, април 2017 година
05.04.2017   Индекси на цените на угостителските услуги, март 2017 година
03.03.2017   Индекси на цените на угостителските услуги, февруари 2017 година
06.02.2017   Индекс на цените на угостителските услуги, јануари 2017
05.01.2017   Индекси на цените на угостителските услуги, декември 2016 година
05.12.2016   Индекси на цените на угостителските услуги, ноември 2016 година
04.11.2016   Индекси на цените на угостителските услуги, октомври 2016 година
05.10.2016   Индекс на цените на угостителските услуги, септември 2016 година
05.09.2016   Индекси на цените на угостителските услуги, август 2016 година
05.08.2016   Индекси на цените на угостителските услуги, јули 2016 година
04.07.2016   Индекси на цените на угостителските услуги, јуни 2016
06.06.2016   Индекси на цените на угостителските услуги, мај 2016
05.05.2016   Индекси на цените на угостителските услуги, април 2016
05.04.2016   Индекси на цените на угостителските услуги, март 2016
04.03.2016   Индекси на цените на угостителските услуги, февруари 2016
05.02.2016   Индекси на цените на угостителските услуги, јануари 2016
05.01.2016   Индекси на цените на угостителските услуги, декември 2015
04.12.2015   Индекси на цените на угостителските услуги, ноември 2015
05.11.2015   Индекси на цените на угостителските услуги, октомври 2015
05.10.2015   Индекс на цените на угостителските услуги, септември 2015 година
04.09.2015   Индекс на цените на угостителските услуги, август 2015 година
06.08.2015   Индекс на цените на угостителските услуги, јули 2015 година
06.07.2015   Индекси на цените на угостителските услуги, јуни 2015
05.06.2015   Индекси на цените на угостителските услуги, мај 2015
05.05.2015   Индекси на цените на угостителските услуги, април 2015
06.04.2015   Индекси на цените на угостителските услуги, март 2015
05.03.2015   Индекси на цените на угостителските услуги, февруари 2015
05.02.2015   Индекси на цените на угостителските услуги, јануари 2015
05.01.2015   Индекси на цените на угостителските услуги, декември 2014
05.12.2014   Индекси на цените на угостителските услуги, ноември 2014
05.11.2014   Индекси на цените на угостителските услуги, октомври 2014
06.10.2014   Индекси на цените на угостителските услуги, септември 2014
05.09.2014   Индекс на цените на угостителските услуги, август 2014
06.08.2014   Индекси на цените на угостителските услуги, јули 2014
04.07.2014   Индекси на цените на угостителските услуги, јуни 2014
05.06.2014   Индекси на цените на угостителските услуги, мај 2014 година
05.05.2014   Индекси на цените на угостителските услуги, април 2014
04.04.2014   Индекси на цените на угостителските услуги, март 2014
05.03.2014   Индекс на цените на угостителските услуги, февруари 2014 година
05.02.2014   Индекс на цените на угостителските услуги, јануари 2014
03.01.2014   Индекси на цените на угостителските услуги, декември 2013
05.12.2013   Индекс на цените на угостителските услуги, ноември 2013 година
05.11.2013   Индекс на цените на угостителските услуги, октомври 2013 година
04.10.2013   Индекс на цените на угостителските услуги, септември 2013 година
05.09.2013   Индекс на цените на угостителските услуги, август 2013 година
06.08.2013   Индекс на цените на угостителските услуги, јули 2013 година
05.07.2013   Индекс на цените на угостителските услуги, јуни 2013 година
05.06.2013   Индекс на цените на угостителските услуги, мај 2013
07.05.2013   Индекс на цените на угостителските услуги, април 2013
05.04.2013   Индекси на цените на угостителските услуги, март 2013 година
05.03.2013   Индекси на цените на угостителските услуги, февруари 2013
05.02.2013   Индекс на цените на угостителските услуги, јануари 2013 година
04.01.2013   Индекс на цените на угостителските услуги, декември 2012 година
05.12.2012   Индекс на цените на угостителските услуги, ноември 2012 година
05.11.2012   Индекс на цените на угостителските услуги, октомври 2012 година
05.10.2012   Индекси на цените на угостителските услуги, септември 2012 година
05.09.2012   Индекс на цените на угостителските услуги, август 2012
06.08.2012   Индекси на цените на угостителските услуги, јули 2012 година
05.07.2012   Индекси на цените на угостителските услуги, јуни 2012 година
05.06.2012   Индекси на цените на угостителските услуги, мај 2012
04.05.2012   Индекс на цените на угостителските услуги, април 2012 година
05.04.2012   Индекс на цените на угостителските услуги, март 2012 година
05.03.2012   Индекс на цените на угостителските услуги, февруари 2012 година
06.02.2012   Индекс на цените на угостителските услуги, јануари 2012 година
05.01.2012   Индекси на цените на угостителските услуги, декември 2011 година
05.12.2011   Индекси на цените на угостителските услуги, ноември 2011 година
04.11.2011   Индекси на цените на угостителските услуги, октомври 2011 година
05.10.2011   Индекс на цените на угостителските услуги, септември 2011 година
05.09.2011   Индекс на цените на угостителските услуги, август 2011 година
05.08.2011   Индекс на цените на угостителските услуги, јули 2011 година
05.07.2011   Индекс на цените на угостителските услуги, јуни 2011 година
06.06.2011   Индекс на цените на угостителските услуги, мај 2011 година
05.05.2011   Индекс на цените на угостителските услуги, април 2011 година
05.04.2011   Индекс на цените на угостителските услуги, март 2011 година
04.03.2011   Индекс на цените на угостителските услуги, февруари 2011 година
07.02.2011   Индекс на цените на угостителските услуги, јануари 2011 година
05.01.2011   Индекс на цените на угостителските услуги, декември 2010 година
06.12.2010   Индекс на цените на угостителските услуги, ноември 2010 година
05.11.2010   Индекс на цените на угостителските услуги, октомври 2010 година
05.10.2010   Индексот на цените на угостителските услуги во септември 2010 година, во споредба со август 2010 година, остана на исто ниво
06.09.2010   Индексот на цените на угостителските услуги во август 2010 година, во споредба со јули 2010 година, остана на исто ниво
05.08.2010   Индексот на цените на угостителските услуги во јули 2010 година, во споредба со јуни 2010 година, остана на исто ниво
05.07.2010   Индексот на цените на угостителските услуги во јуни 2010 година, во споредба со мај 2010 година, е зголемен за 0.4%
04.06.2010   Индексот на цените на угостителските услуги во мај 2010 година, во споредба со април 2010 година, е зголемен за 0.1%
05.05.2010   Индексот на цените на угостителските услуги во април 2010 година, во споредба со март 2010 година, остана на исто ниво
07.04.2010   Индексот на цените на угостителските услуги во март 2010 година, во споредба со февруари 2010 година, намален за 1.3%
05.03.2010   Индексот на цените на угостителските услуги во февруари 2010 година, во споредба со јануари 2010 година, остана на исто ниво
03.02.2010   Индексот на цените на угостителските услуги во јануари 2010 година, во споредба со декември 2009 година, остана на исто ниво


Следни соопштенија од областа: Цени
  Останати соопштенија од областа:   Цени

Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар
Индекси на цените во угостителството
Индекси на цените на мало и на трошоците на животот
Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало
Индекси на цените во земјоделството
Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоци
Цени на земјоделските производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно
Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување
Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)
Индекси на цени на услуги за товарен патен транспорт и услуги за преселување, цени на бежични телекомуникациски услуги и цени на поштенски и курирски услуги


© Државен завод за статистика