Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Активно население

07.06.2024   Активно население во Република Северна Македонија во првото тримесечје од 2024 година
20.03.2024   Активно население во Република Северна Македонија во 2023 година
08.03.2024   Активно население во Република Северна Македонија во четвртото тримесечје од 2023 година
07.12.2023   Активно население во Република Северна Македонија во третото тримесечје од 2023 година
07.09.2023   Активно население во Република Северна Македонија, второ тримесечје од 2023 година
09.06.2023   Активно население во Република Северна Македонија во првото тримесечје од 2023 година
04.04.2023   Активно население во Република Северна Македонија - преработени податоци од Анкетата за работна сила за 2021 година и по тримесечја -
17.03.2023   Активно население во Република Северна Македонија1) Резултати од Анкетата за работна сила, 2022 година
10.03.2023   Активно население во Република Северна Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, IV тримесечје од 2022 година
09.12.2022   Активно население во Република Северна Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, I, II и III тримесечје од 2022 година 1)
09.09.2022   Активно население во Република Северна Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, II тримесечје од 2022 година
03.06.2022   Активно население во Република Северна Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, I тримесечје од 2022 година
18.03.2022   Активно население во Република Северна Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, 2021 година
04.03.2022   Активно население во Република Северна Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, IV тримесечје од 2021 година
03.12.2021   Активно население во Република Северна Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, III тримесечје од 2021 година
03.09.2021   Активно население во Република Северна Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, II тримесечје од 2021 година
04.06.2021   Активно население во Република Северна Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, I тримесечје од 2021 година
19.03.2021   Активно население во Република Северна Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, 2020 година
05.03.2021   Активно население во Република Северна Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, IV тримесечје од 2020 година
04.12.2020   Активно население во Република Северна Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, III тримесечје од 2020 година
04.09.2020   Активно население во Република Северна Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, II тримесечје од 2020 година
04.06.2020   Активно население во Република Северна Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, I тримесечје од 2020 година
20.03.2020   Активно население во Република Северна Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, 2019 година
06.03.2020   Активно население во Република Северна Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, IV тримесечје од 2019 година
06.12.2019   Активно население во Република Северна Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, III тримесечје од 2019 година
06.09.2019   Активно население во Република Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, II тримесечје од 2019 година
07.06.2019   Активно население во Република Северна Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, I тримесечје од 2019 година
22.03.2019   Активно население во Република Северна Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, 2018 година
08.03.2019   Активно население во Република Северна Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, IV тримесечје од 2018 година
07.12.2018   Активно население во Република Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, III тримесечје од 2018 година
07.09.2018   Активно население во Република Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, II тримесечје од 2018 година
08.06.2018   Активно население во Република Македонија
Резултати од Анкетата за работна сила, I тримесечје од 2018 година
16.03.2018   Активно население во Република Македонија
Резултати од Анкетата за работна сила, 2017
09.03.2018   Активно население во Република Македонија
Резултати од Анкетата за работна сила, IV тримесечје од 2017 година
07.12.2017   Активно население во Република Македонија
Резултати од Анкетата за работна сила, III тримесечје од 2017 година
07.09.2017   Активно население во Република Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, II тримесечје од 2017 година
09.06.2017   Активно население во Република Македонија
Резултати од Анкетата за работната сила, I тримесечје, 2017 година
20.03.2017   Активно население во Република Македонија
Резултати од Анкетата за работна сила, 2016
09.03.2017   Активно население во Република Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, IV тримесечје, 2016 година
09.12.2016   Активно население во Република Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, III тримесечје, 2016 година
09.09.2016   Активно население во Република Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, II тримесечје, 2016 година
09.06.2016   Активно население во Република Македонија
Резултати од Анкетата за работната сила, I тримесечје 2016 година
18.03.2016   Активно население во Република Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, 2015
09.03.2016   Активно население во Република Македонија Резултати од Анкетата за работната сила, IV тримесечје, 2015 година
11.12.2015   Активно население во Република Македонија
Резултати од Анкетата за работната сила, III тримесечје 2015 година
11.09.2015   Активно население во Република Македонија
Резултати од Анкетата за работната сила, II тримесечје 2015 година
09.06.2015   Активно население во Република Македонија
Резултати од Анкетата за работната сила, I тримесечје, 2015 година
12.03.2015   Активно население во Република Македонија
Резултати од Анкетата за работната сила, IV тримесечје 2014 година
12.12.2014   Активно население во Република Македонија Резултати од Анкетата за работната сила, III тримесечје, 2014 година
12.09.2014   Активно население во Република Македонија Резултати од Анкетата за работната сила, II тримесечје 2014 година
12.06.2014   Активно население во Република Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, I тримесечје, 2014 година
14.03.2014   Активно население во Република Македонија Резултати од Анкетата за работната сила, IV тримесечје, 2013 година
17.12.2013   Активно население во Република Македонија
Резултати од Анкетата за работна сила, III тримесечје 2013 година
17.09.2013   Активно население во Република Македонија Резултати од Анкетата за работната сила, II тримесечје 2013 година
17.06.2013   Активно население во Република Македонија
Резултати од Анкетата за работната сила, I тримесечје од 2013 година
18.03.2013   Активно население во Република Македонија
Резултати од Анкетата за работната сила, IV тримесечје, 2012 година
17.12.2012   Активно население во Република Македонија,резултати од Анкетата за работна сила,III тримесечје, 2012 година
17.09.2012   Активно население во Република Македонија
Резултати од Анкетата за работната сила,
II тримесечје, 2012 година
15.06.2012   Активно население во Република Македонија - Резултати од Анкетата за работната сила, I тримесечје, 2012 година
23.03.2012   Активно население во Република Македонија Резултати од Анкетата за работната сила, IV тримесечје, 2011 година
30.12.2011   Активно население во Република Македонија Резултати од Анкетата за работната сила, III тримесечје, 2011 година
30.09.2011   Активно население во Република Македонија Резултати од Анкетата за работната сила, II тримесечје, 2011 година
27.06.2011   Активно население во Република Македонија
Резултати од Анкетата за работната сила, I тримесечје, 2011 година
24.03.2011   Резултати од Анкетата за работната сила, IV тримесечје, 2010 година
28.12.2010   Активно население во Република Македонија. Резултати од Анкетата за работната сила, III тримесечје, 2010 година
05.10.2010   Активно население во Република Македонија
Резултати од Анкетата за работната сила, II квартал, 2010 година
22.06.2010   Активното население во првиот квартал од 2010 година бележи пораст од 0,7% во однос на истиот период од претходната година
 


Следни соопштенија од областа: Пазар на труд
  Останати соопштенија од областа:   Пазар на труд

Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен
Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен
Слободни работни места
Структура на заработувачката на вработените
Анкета за цена на труд
Активно население
Издатоци на работодавецот по вработен
Анкета за образование на возрасни лица


© Државен завод за статистика