Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Energjia

Energjia, shkurt 2022 - të dhëna paraprake

26.04.2022


Energjia elektrike, gazi natyror, qymyri dhe produktet e naftës, shkurt 2022
 
Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, gjatë muajit shkurt të vitit 2022, harxhimi i përgjithshëm sipas llojeve të energjisë
është: 733 115 МWh energji elektrike, 39.588 mil. nm3 gaz natyror, 403 441 ton qymyr dhe 90 747 ton produkte të naftës.
 
Prodhimi i brendshëm bruto i energjisë elektrike merr pjesë me 64.1 % në harxhimin e brendshëm bruto të energjisë elektrike, ndërsa
98.8 % nga harxhimi i përgjithshëm i qymyrit është përdorur për prodhimin e energjisë elektrike.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

    Publikime
 
 
  Publikimi i fundit
  Të gjitha publikimet
  Shpjegime metodologjike


 Meta të dhënat

  Месечен извештај за хидроцентралите, 2015 (ЕНЕ.1)
  Месечен извештај за рафинериите, 2015 (ЕНЕ.10)
  Месечен извештај за дистрибутерите на природен гас, 2015 (ЕНЕ.11)
  Месечен извештај за деловните субјекти кои тргуваат со енергенти, 2015 (ЕНЕ.12)
  Месечен извештај за потрошувачката на енергенти и видови енергии на деловниот субјект, 2015 (ЕНЕ.13)
  Месечен извештај за електрична енергија, 2015 (ЕНЕ.15)
  Месечен извештај за огревно дрво, 2015 (ЕНЕ.16)
  Месечен извештај за термоцентралите, 2015 (ЕНЕ.2)
  Месечен извештај за индустриските топлани (енергани) и за комбинираните електрани, 2015 (ЕНЕ.3)
  Месечен извештај за деловните субјекти - производители и дистрибутери на топлина, 2015 (ЕНЕ.6)
  Месечен извештај за деловните субјекти - производители на јаглен (рудници на лигнит), 2015 (ЕНЕ.9)

   MAKStat Baza


© Enti shtetëror për statistikë