Skip Navigation Links


Квалитет

Државниот завод за статистика (ДЗС) произведува и дисеминира официјални статистички податоци за македонската економија и општество како основа во процесот на донесување одлуки базирани врз квалитетни информации. Квалитетот се дефинира како „севкупност на особини и карактеристики на производот или услугата што се темели на неговата способност да ги задоволи наведените или имплицираните потреби“ (ISO 8402:1986) или „степен до кој сетот на својствени карактеристики ги исполнуваат барањата“ (ISO 9000:2005). Квалитетот на статистичките резултати се мери до степен до кој статистичките податоци се релевантни, точни и веродостојни, навремени и прецизни, доследни и споредливи, достапни и јасни, односно според принципите од 11 до 15 од Кодексот за работа на европската статистика (2017).


 
Главни алатки за оцена на квалитетот (Основно ниво за оцена на квалитетот)
    
Индикатори за квалитет
      
Извештаи за квалитет
      
Анкета за задоволство на корисниците


 Други алатки за оцена на квалитетот (Напредно ниво за оцена на квалитетот)
     Самооценување
   
 Други внатрешни или надворешни оценувања
     
Партнерскo оценувањe
      
Поедноставено партнерскo оценувањe

 


© Државен завод за статистика