Skip Navigation Links

Indikatorлt:

 
Statistikat rajonale dhe tл pлrgjithshme   
25713km2Sipërfaqa e përgjithshme01.01.2014
80 Numri i komunave01.01.2014
1767 Numri i vendbanimeve01.01.2014
34 Numri i qyteteve01.01.2014
1733 Numri i fshatrave01.01.2014
Popullsia dhe statistikat sociale   
14758 Të miturit, shfrytëzues të mbrojtjes sociale2017
43040 Të rriturit, shfrytëzues të mbrojtjes sociale2017
26160 Amvisëri, shfrytëzues të ndihmës sociale financiare 2017
11300 Fëmijë, shfrytëzues të shtesave fëmijërore2017
7301 Fëmijë, shfrytëzues të shtesave të posaçme2017
989Numri i shkollaveNumri i shkollave fillore të rregulltaуч.год. 2017/2018
131Numri i shkollaveNumri i shkollave të mesme të rregulltaуч.год. 2017/2018
192 448Numri i personaveNumri i nxënësve në shkollat fillore të rregulltaуч.год. 2017/2018
71 458Numri i personaveNumri i nxënësve në shkollat e mesme të rregulltaуч.год. 2017/2018
18 291Numri i personaveNumri i arsimtarëve në shkollat fillore të rregulltaуч.год. 2017/2018
7445Numri i personaveNumri i arsimtarëve në shkollat e mesme të rregulltaуч.год. 2017/2018
58083 Studentët e regjistruar në studimet themelore- baçelor në fakultete dhe shkolla të larta profesionale (cikli i parë i studimeve)уч.год. 2016/2017
8247 Numri i studentëve të diplomuar nëpër shkolla të larta profesionale dhe fakultete - cikli i parë i studimeve2016
1977 Numri i personave që kanë fituar titullin magjistër i shkencave dhe specialistë2017
209 Numri i personave që kanë fituar titullin doktor shkencash2017
124 Numri i organizatave hulumtuese2016
2 075 301 Popullsia31.12.2017
20502 Denoncimi i të rriturve, autorë të veprave penale2016
9320 Të akuzuarit e rritur, autorë të veprave penale2016
8172 Të denuarit e rritur, autorë të veprave penale2016
587 Të miturit (fëmijët), autorë të veprave penale2016
702 Të miturit (fëmijët) e akuzuar si autorë të veprave penale 2016
468 Të miturit (fëmijët) e denuar, si autorë të veprave penale 2016
35286 Fëmijë në kopshte2017
10.5lindje për mijë banorëShkalla e natalitetit2017
0.7për 1000 banorëShkalla e shtesës natyrore2017
1.43lindje për një gruaShkalla e përgjithshme e fertilitetit2017
9.8persona të vdekur për 1000 banorëShkalla e mortalitetit2017
9.2foshnje të vdekura për 1000 banorëShkalla e vdekshmërisë te foshnjet 2017
6.6kurorzime për 1000 banorëShkalla e nupcialitetit 2017
6.6shkurorzime për 1000 banorëShkalla e divorcit2017
2 202 Saldoja migruese2017
1285 Numri total i shfaqjeve të shfaqura të teatrove profesionale2016/2017
30 Numri i përgjithshëm i koncerteve të Filarmonisë së Maqedonisë2016/2017
575 Ekspozita të përgjithshme të organizuara në Republikën e Maqedonisë së Veriut2017
4130 Numri I arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve në mësimdhënie nëpër institucionet e arsimit të lartëуч.год. 2017/2018
?л ardhurat, konsumi dhe зmimet   
958770 Popullsia aktiveIII.2018
759445 Të punësuaritIII.2018
199325 Të papunëIII.2018
45.1%Shkalla e punësimitIII.2018
20.8%Shkalla e papunësisëIII.2018
25 784denarëPaga mesatare mujore neto12.2018
108.1 Indeksi i pagës mesatare mujore neto12.2018/12.2017
37 704denarëPaga mesatare mujore bruto12.2018
107.7 Indeksi i pagës mesatare mujore bruto12.2018/12.2017
318273denarëShpenzimet mesatare të punëdhënësve2008
99.2 Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor12.2018/12.2017
100.1 Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor12.2018/11.2018
99.5 Indeksi i çmimeve me pakicë01.2019 / 12.2018
99.9 Indeksi i çmimeve të konsumit01.2019 / 12.2018
101.2 Indeksi i çmimeve të konsumit01.2019 / 01.2018
99.7 Indeksi i çmimeve në bujqësi – input 01.2019 / 01.2018
102.3 Indeksi i çmimeve në bujqësi – autput01.2019 / 01.2018
405 487denarëTotali i mjeteve në dispozicion, mesatarja për amvisëri2017
359 861denarëTotali i mjeteve të përdorura, mesatarja për amvisëri2017
102.8 Indeksi i çmimeve në hotelieri01.2019 / 01.2018
97.7 Indekset e kostos në ndërtimtari për ndërtesat e reja për banim individualIII 2016 / III 2015
100.5 Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm12.2018/11.2018
99.2 Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm12.2018/12.2017
22.20%%Indikatorët Laeken për varfërinë2017
100.4 Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale, totali12.2018/12.2018
99.2 Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale, totali12.2018/12.2017
32.5 Shpërndarja e pabarabartë e të ardhurave, koeficienti Gini2017
1.27 Shkalla e vendeve të lira të punësIII.2016
Ekonomia dhe financa   
133254mil. denarë (paraprak)Vlera e investimeve në mjetet themelore sipas çmimeve aktuale2015
7.9% (paraprak)Vlera e investimeve në mjetet themelore sipas çmimeve aktuale2015 / 2014
288967denarëProdhimi i brendshëm bruto për kokë banori2016
43.1%Pjesmarrjen më të madhe të PBB-së së përgjithshme e ka rajoni i Shkupit2016
5%Pjesmarrjen më të vogël të PBB-së së përgjithshme e ka Rajoni Verilindor2016
51.9%Pjesmarrja më e madhe në investimet e përgjithshme në mjetet themelore ka Rajoni i Shkupit2016
1.7%Pjesmarrja më e vogël në investimet e përgjithshme në mjetet themelore ka Rajoni Verilindor2016
3%Prodhimi i brendshëm brutoIII.2018
616600mil.denarë (paraprak)PBB sipas çmimeve korrente2017
594795mil.denarëPBB sipas çmimeve korrente2016
57(EU28=100)Indeksi i nivelit të çmimeve për investime në mjete themelore2017
36(EU28=100)Vëllimi i indeksit të prodhimit të brendshëm bruto për kokë banori2017
48(EU28=100)Indeksi I nivelit të çmimit të konsumit final në amvisëri2017
62(EU28=100)Indeksi i nivelit të çmimeve për ushqim dhe pije joalkolike2017
146 585mil. denarëVlera e shtuarIII.2018
103 Vlera e shtuar, indekset e volumit (krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak %)III.2018
Industria, ndлrtimtaria dhe energjetika   
107.9 Indeksi i prodhimeve industriale12.2018/12.2017
105.4 Indeksi i prodhimeve industriale01-12.2018/01-12.2017
102.5 Indeksi i numrit të punëtorve në industri12.2018/12.2017
1491.1kWhHarxhimi i energjisë elektrike sipas amvisërive për kokë banori 2017
19.8%Pjesmarrja e hidroprodhimit në raport me prodhimin e përgjithshëm bruto të energjisë elektrike2017
73,9%Pjesmarrja e prodhimit vendor në konsumin e brendshëm bruto të energjisë elektrike2017
35%Pjesëmarrja e lëndëve djegëse të ngurta në energjinë e përgjithshme2017
56.5%Varësia energjetike2017
292 Numri i lejeve të dhëna për ndërtim 12.2018
13.6%Shkalla e rritjes reale12.2018/12.2017
3 200 803për mijë denarëVlera e punimeve të realizuara të ndërtimit11.2018
115.1 Indeksi i qarkullimit në industri, totali11.2018/11.2017
104.2 Indeksi i qarkullimit në industri të tregun vendor11.2018/11.2017
118.8 Indeksi i qarkullimit në industri të tregjeve të jashtme11.2018/11.2017
Tregtia e jashtme   
6 907 998mijëra dollar amerikanEksporti i mallrave01-12.2018
9 052 195mijëra dollar amerikanImporti i mallrave01-12.2018
76.3%Mbulimi i importit me eksport01-12.2018
Transporti, turizmi, tregtia dhe shлrbime tjera   
56 556 Numri i turistëve12.2018
109.6 Numri i turistëve12.2018 / 12.2017
113 921  Numri i netëve të kaluara12.2018
109.8  Numri i netëve të kaluara12.2018 / 12.2017
109.5 Numri i turistëve vendor (indeksi)12.2018 / 12.2017
109.7 Numri i turistëve të huaj (indeksi)12.2018 / 12.2017
164260mil. denarëQarkullimi në tregtinë me shumicë sipas prodhimeve2015
126965mil. denarëQarkullimi në tregtinë me pakicë sipas prodhimeve2015
1 886mijëTransporti i pasagjerëve në komunikacionin rrugor IV.2017
142mijëTransporti i pasagjerëve në komunikacionin hekurudhorIV.2017
432për mijë tonTransporti i mallrave në komunikacionin hekurudhorIV.2017
12 600për mijë tonTransporti i mallrave në komunikacionin rrugorIV.2017
478 251 Transporti i pasagjerëve në komunikacionin ajrorIV.2017
79.3%Amvisëritë që kanë qasje në Internet 2018
79.2%Shfrytëzuesit e Internetit (mosha, 15-74 vjeç) 2018
92.4%Bizneset me 10 ose më shumë punonjës me qasje në Internet2018
107.9 Indeksi i qarkullimit në sektorin e Tregtisë12.2018/12.2017
267327 Qarkullimi i tregtisë me pakicë sipas grupeve të prodhimit2017
408433 Qarkullimi i tregtisë me shumicë sipas grupeve të prodhimit2017
Statistikat multidimensionale   
71 419 Subjektet afariste aktive 2017
0% (e dhënë e vlersuar)Shkalla e rritjes reale të PBB-së2017
425.5kgoe/1000 euroIntensiteti energjetik i ekonomisë2013
38.6%Shkalla e punësimit për popullsinë 55-64 vjeç 2014
379kg për banorëGjenerimi i mbeturinave komunale për banorë2017
-1.3%Gjenerimi i mbeturinave komunale për banorë2017/2016
1358602,9tonMbeturinat e gjeneruara nga industria2016
56409,31tonMbeturinat e rrezikshme të industrisë2016
20.1%Indikator besueshmërie në industrinë e prodhimit1.2019
55302 Numri i ndërmarrjeve aktive në ekonominë e biznesit jofinanciar2017
385728 Numri i të punësuarve në ekonominë e biznesit jofinanciar2017
1192284mil.denarëQarkullimi në ekonominë e biznesit jofinanciar2017
260285mil.denarëVlera e shtuar nga faktori i kostos së prodhimit2017
 më e favorshmeGjendja aktuale me kontrat për punët ndërtimoreIV.2018/IV.2017
68.20%%Shfrytëzimi i kapaciteteve të subjekteve afariste në industrinë e përpunimit1.2019
 më e favorshmeGjendja aktuale ekonomike e subjekteve afariste në tregtinë me pakicëIV.2018/IV.2017
11.1%Indikator besueshmërie në ndërtimtariIV.2018
18.3%Indikator besueshmërie në industrinë e prodhimitIII.2018
6979128për mijë denarëInvestimet për mbrojtjen e mjedisit jetësor2017
3059073për mijë denarëShpenzimet për mirëmbajtjen e mjeteve për mbrojtjen e mjedisit jetësor2017
Bujqлsia   
51 524mil. denarëVlera e shtuar bruto në bujqësi2016
-0.60%%Vlera e shtuar bruto në bujqësi2016/2015
87 802mil. denarëProdhimi i ''degës afariste'' të bujqësisë2016
36 277mil. denarëKonsumi i ndërmjetëm2016
807441m3Prerja e masës bruto të drurit2017
-9.3%Prerja e masës bruto të drurit2017/2016
1001489hektarëSipërfaqe malore2017
553hektarëSipërfaqe e pyllëzuar2017
-48%Sipërfaqe e pyllëzuar2017/2016
255 036 Numri i gjedheve2017
202 197 Numri i derrave2017
724 555 Numri i dhenve2017
448 754për mijë litraProdhimi i qumshtit2017
22 879tonProdhimi i mishit2017
170 885 Numri i ekonomive bujqësore2013
315 863hektarëTotali i shfrytëzimit të tokës bujqësore2013
517për mijë hektarëSipërfaqa e punueshme2017
1266për mijë hektarëSipërfaqa bujqësore2017
417për mijë hektarëTokë e lërueshme dhe kopshte2017
239 362 Numri i gjedheve2013
42 192 Ekonomitë bujqësore të specializuara për kultura bujqësore 2007
58.22%Ekonomitë bujqësore të klasifikuara në klasin e I- deri 2000 euro2007
2.14njësia blegtoraleNjësitë blegtorale në ekonomitë bujqësore2013
Regjistrimet   
4 948 Numri i përgjithshëm i kapaciteteve në hoteleri2016
334226hektarëSipërfaqa e shfrytëzuar e tokës bujqësore2007
24584.43hektarëVreshtat2007
241257 Numri i bagëtive2007
192675 Numri i ekeonomive bujqësore2007
471069 Anëtarët të amvisërive që punojnë në bujqësi individuale2007
79637.94hektarëSipërfaqja e ujitur2007
233702 Numri i derrave2007
794053 Numri i dhenve2007
132924 Numri i dhive2007
2022547 Popullsia e përgjithshme2002
564296 Numri i përgjithshëm i amvisërive2002
698143 Numri i përgjithshëm i banesave2002
4 378 Objekte hotelierike, shitore2016
570 Objekte akomodimi2016
18 749 Numri i përgjithshëm i kapaciteteve shitëse e tregtisë me pakicë2016
18 266 Shitore (gjitha llojet)2016
483 Pompa të benzinës2016© Enti shtetëror për statistikë