Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


          
 Zhvillimi i qëndrueshëm

Zhvillimi i qëndrueshëm, si koncept global, është një sfidë me të cilën përballet çdo njeri, vend, bota në përgjithësi, e gjithë kjo me të vetmin qëllim për të siguruar progres të vazhdueshëm në cilësinë e jetës dhe mirëqenien e vendit dhe për të siguruar zhvillim të qëndrueshëm për gjeneratat e tashme pa ju rrezikuar mundësia e plotësimit të nevojave gjeneratave të ardhshme. Trendet e paqëndrueshme në lidhje me ndryshimet klimatike, përdorimi i energjisë, varfëria dhe përjashtimi social, presioni demografik dhe plakja, kërcënimet ndaj shëndetit publik, përdorimi i burimeve natyrore, humbja e biodiversitetit, janë procese urgjente. Është detyrë e gjeneratave të tashme të ruajnë kapacitetin e planetit për të mbështetur jetën në diversitetin e tij të përgjithshëm dhe për të siguruar zhvillim të qëndrueshëm. Arritja e këtij qëllimi nënkupton krijimin e një ekonomie me punësim të plotë dhe të kualifikuar, mbrojtje shëndetësore cilësore, kohezion social dhe territorial, si dhe mbrojtje të mjedisit. Qëllimi kryesor i strategjisë së rishikuar është vendosja e një sërë masash dhe aktivitetesh që do të mundësojnë përmirësimin e vazhdueshëm të jetës së gjeneratave të tashme dhe të ardhshme duke krijuar komunitete të qëndrueshme, të afta për të menaxhuar dhe përdorur në mënyrë efikase burimet natyrore, si dhe për të zhvilluar potencialin inovativ social dhe të mjedisit, i cili do të sigurojë prosperitet ekonomik, mbrojtje të mjedisit dhe kohezion social. Progresi në realizimin e objektivave të përcaktuara, të zhvillimit të qëndrueshëm monitorohet përmes një grupi treguesish, të përcaktuar nga Komisioni Evropian. Duke pasur parasysh rëndësinë globale të zhvillimit të qëndrueshëm, Enti shtetëror i statistikës bëri përpjekje për përllogaritjen dhe bashkimin në një vend të treguesve të disponueshëm në sistemin statistikor të Republikës së Maqedonisë, në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm. Këta janë tregues me karakter të shumëanshëm që pasqyrojnë dimensionin ekonomik, social, të mjedisit dhe deri diku edhe dimensionin institucional të zhvillimit të qëndrueshëm. Indikatorët vetëm tregojnë trendin në fushë të caktuar pa paragjykuar nëse është e qëndrueshme apo jo.
 
 
Treguesit kryesor
 
  Стапка на пораст на реален БДП  ( 2017) : 0.0 % (проценет податок)

  Енергетска интензивност на економијата  ( 2013) : 425.5 кгме/1000 евра

  Стапка на вработеност на лица на возраст од 55 до 64  ( 2014) : 38.6 %

Временска серија

Nocione dhe shpjegime

Бруто-домашниот производ , како мерка за економската активност, е дефиниран како разлика меѓу вредноста на произведените стоки и услуги и употребените производи и услуги за нивно создавање. Стапката на реален пораст на БДП по жител е пресметана од вредностите изразени по постојани цени (2005), со цел да се прикажат само волуменските движења, односно да се елиминира влијанието на инфлацијата врз стапката на пораст.

Енергетската интензивност се пресметува како сооднос меѓу бруто-потребната потрошувачка на енергија (изразена во килограми на еквивалент на нафта ) и БДП (по постојани цени од 2005, во евра).

Стапка на сиромаштија, по социјални трансфери -процент на лица кои живеат под линијата на сиромаштија, дефинирана како 60% од медијалниот еквивалентен приход ( пред или после социјалните трансфери) .

Стапка на вработеност на лица на поголема возраст - % на вработени лица на лица на возраст од 55-64 години во однос на вкупното работоспособно население од истата возрасна група. Индикаторот е пресметан врз основа на податоците од Анкетата за работната сила.


 © Enti shtetëror për statistikë