Skip Navigation Links

LIBRAT

Migrimet në Republikën e Maqedonisë së Veriut - Profili i shtetit 2021

Profili i migracionit është një mjet i shtetit, i përgatitur me përfshirjen e gjerë të institucioneve qeveritare dhe palëve të interesuara joqeveritare, për të përmirësuar koherencën e politikave, krijimin e politikave të bazuara në prova dhe integrimin e migracionit në planifikimin e zhvillimit. Profili i migracionit i Republikës së Maqedonisë së Veriut (2021) është përgatitur në përputhje me formularin e IOM-it për të krijuar profil migrimi në profilet e Migrimit: Përfitoni më të mirën nga procesi1 , i shoqëruar me një Udhëzues praktik për hartimin e një dokumenti të këtillë. Ky profil synohet të përdoret si një mjet fleksibël, pra si një propozimkornizë, i cili është një lloj “menuje opsionesh”, e jo si një strukturë e ngurtë që duhet të ndiqet në mënyrë të vazhdueshme.

Më Tepër
Maqedonia e Veriut në shifra, 2023

Para nesh është botimi më i ri i librit „Maqedonia e Veriut në shifra”, një prezantim statistikor që pasqyron gjendjen demografike dhe socio-ekonomike në vend. Duke u nisur me të dhënat e statistikave të përgjithshme dhe

Më Tepër
Maqedonia e Veriut në shifra, 2022

Para nesh është botimi më i ri i librit „Maqedonia e Veriut në shifra”, një prezantim statistikor që pasqyron gjendjen demografike dhe socio-ekonomike në vend. Duke u nisur me të dhënat e statistikave të përgjithshme dhe

Më Tepër
Popullsia e përgjithshme rezidente, ekonomitë familjare dhe banesat në Republiken e Maqedonisë së veriut, Regjistrimi 2021

Regjistrimi i popullsisë, i ekonomive familjare dhe i banesave në Republikën e Maqedonisë së Veriut është realizuar në periudhën prej 5 deri më 30 shtator 2021. Pas një sërë vonesash dhe pas

Më Tepër
Gratë dhe Burrat në Maqedoninë e Veriut, 2023

Prezantojmë botimin e trembëdhjetë të publikimit “Gratë dhe Burrat në Maqedoninë e Veriut”, të përgatitur në bazë të të dhënave të mbledhura nga Enti Shtetëror i Statistikës përmes hulumtimeve të tij të rregullta statistikore, si dhe të dhënave nga pjesëmarrësit e tjerë në Sistemin Kombëtar Statistikor. Duke marrë parasysh përmbajtjen e botimeve të mëparshme, ky botim ka për qëllim të ruajë vazhdimësinë e të dhënave

Më Tepër
Atlasi Statistikor, Regjistrimi 2021

Regjistrimi i popullsisë, i ekonomive familjare dhe i banesave gjithmonë ka qenë dhe do të jetë jashtëzakonisht interesant për publikun profesionist, por edhe për publikun e gjithëmbarshëm, me pasurinë e të dhënave të cilat paqyrojnë imazhin e një vendi. Pikërisht për këtë, kemi të dhënat nga

Më Tepër


© Enti shtetëror për statistikë