Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


          
 Njësitë territoriale

Në këtë fushë janë paraqitur të dhënat për njësitë hapësinore si një segment i rëndësishëm në planifikimin dhe zbatimin e hulumtimeve statistikore, përpunimin e të dhënave, analizën dhe publikimin e rezultateve. Nomenklatura e njësive territoriale - NNjTS bazohet në organizimin territorial të vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe është e harmonizuar me klasifikimin e Bashkimit Evropian Nomenclature of Territorial Units for Statistics – NUTS, të përcaktuar me Rregulloren 1059/2003. Qëllimi kryesor i klasifikimit NNjTS është të sigurojë një ndarje të vetme dhe të unifikuar të njësive territoriale në nivel rajonal dhe lokal. NNjTS është bazë për grumbullimin, përpunimin dhe publikimin e statistikave rajonale dhe përdoret për planifikimin dhe zhvillimin e politikave rajonale në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Nomenklatura NNjTS ka 5 nivele, edhe atë: - NNjTS niveli 1 dhe NNjTS niveli 2, territori i Republikës së Maqedonisë së Veriut është një njësi – që korrespondon me NUTS 1 dhe NUTS 2. - në NNjTS niveli 3 janë rajonet statistikore (8 njësi) – që korrespondon me NUTS 3 - në NNjTS niveli 4 janë komunat (80 njësi) – që korrespondon me unionin LAU 1  dhe - në NNjTS niveli 5 janë vendbanimet (1792 njësi) – që korrespondon me LAU 2. Për shkak të karakterit kierarkik të Nomenklaturës, pjesët e zonave të 10 komunave të Shkupit, që përbëjnë Shkupin si vendbanim, janë njësi të veçanta të NNjTS-së niveli i 5-të. Qeveria e Republikës së Maqedonisë ka miratuar Nomenklaturën e njësive territoriale për statistika - NNjTS në dhjetor të vitit 2007 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 158 e 28.12.2007). Që atëherë  ndryshimet janë realizuar në vitin 2014 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 10, e vitit 20.01.2014) dhe në vitin 2019 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 131, 27.06.2019). Rajonet dhe komunat statistikore në                                                               Qytetet në Republikën       Republikën e Maqedonisë së Veriut                                                                e Maqedonisë së Veriut      
 
 
Treguesit kryesor
 
  Вкупна површина  ( 01.01.2021) : 25436 км2

  Број на општини  ( 01.07.2019) : 80

  Број на населени места  ( 01.07.2019) : 1783

  Број на градови  ( 01.07.2019) : 34

  Број на села  ( 01.07.2019) : 1749

Временска серија

Nocione dhe shpjegime

Согласно со Законот за територијалната организација:

Град
е населено место што има повеќе од 3000 жители, има развиена структура на дејности, а над 51% од вработените се надвор од примарните дејности; има изградена урбана физиономија со зони за домување, стопанство, рекреација и јавно зеленило, плоштад, изграден систем на улици и комунални служби и претставува функционално средиште на населените места во опкружувањето.

Село е населено место со еднофункционално значење во кое превладува една дејност, а атарот е со аграрна физиономија и функција.

Градовите и селата се утврдуваат со закон.


 


© Enti shtetëror për statistikë