Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Industria


Indeksi i prodhimeve industriale, shkurt 2024

29.03.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, indeksi i prodhimeve industriale në muajin shkurt të vitit 2024, krahasuar me muajin
e njejtë të vitit paraprak, është 100.3.
Shikuar sipas sektorëve, prodhimi industrial në sektorin Miniera dhe gurorë gjatë muajit shkurt të vitit 2024, krahasuar me të njejtin
muaj të vitit paraprak, shënon rritje për 5.6 %, në sektorin Industria përpunuese shënon rritje për 0.8 %, ndërsa në sektorin Furnizim
me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar shënon rënie për 14.5 %.
Rritje në sektorin Industria përpunuese është kryesisht rezultat i rritjes së prodhimit në departamentet e mëposhtme: Prodhimi i
produkteve ushqimore, Prodhimi i tekstileve, Prodhimi i letrës dhe produkteve të letrës, Prodhimi i kimikateve dhe produkteve kimike,
Prodhimi i produkteve farmaceutike bazë. produktet dhe preparatet farmaceutike, Prodhimi i gomës dhe produkteve të masës plastike,
Prodhimi i pajisjeve elektrike, Prodhimi i makinerive dhe pajisjeve, të papërmendura diku tjetër, Prodhimi i automjeteve, rimorkiove
dhe gjysmërimorkiove, Prodhimi i pajisjeve të tjera për transport, Prodhimi i mobiljeve, Prodhime të tjera industriale dhe Riparimi dhe
instalimi i makinerive dhe pajisjeve.
Sipas grupeve kryesore industriale, prodhimi në muajin shkurt të vitit 2024, krahasuar me muajin e njejtë të vitit paraprak, shënon rritje
tek Prodhimet intermediare, përveç energjisë për 5.9 %, Prodhimet kapitale për 4.8 % dhe Produktet të qëndrueshme për konsum të
gjërë për 3.4 %, derisa rritje u vërejt tek Energjia për 15.4 % dhe Produkte jo të qëndrueshme për konsum të gjërë për 5.9 %.
Indeksi i prodhimit industrial në periudhën janar – shkurt 2024, në krahasim me periudhën janar – shkurt 2023 është 101.5.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë