Skip Navigation Links

Референтни податоци за ЕСМС


ЕСМС метаподатоците се базираат на SDMX концептите. Овие концептиги опишуваат статистичката обработка, презентација и квалитет на статистичките податоци. Со ЕСМС референтните метаподатоци се настојува да се постигне усогласеност на описот на статистичките податоци, што се објавуваат од националните институции за статистика во европскиот статистички систем.
Листа на истражувања во надлежност на Државниот завод за статистика


Назив на статистичко истражувањеСкратен назив
Eкономски сметки во земјоделството, по постојани цени ESZPC
Eкономски сметки во земјоделството, по тековни цени ESZTC
Аеродроми (годишно) TRANSA21
Аеродроми (месечно) TRANSA1
БДП според производниот метод, по постојани цени, на годишно ниво BDPPP
БДП според производниот метод, по постојани цени, на тримесечно ниво BDPPP3
БДП според производниот метод, по тековни цени, на тримесечно ниво BDPPT3
БДП според трошочниот метод, по постојани цени, на годишно ниво BDPTP
БДП според трошочниот метод, по постојани цени, на тримесечно ниво BDPTP3
Бесправно изградени објекти GRAD71A
Бизнис демографија на претпријатија BDEM
Број на добитокот во индувидуалните земјоделски стопанства ZE512
Владини буџетски средства доделени за истражување и развој IRDVS
Вработени и плати (годишно) TRUD21
Вработени и плати (месечно) TRUD1
Вредност на извршените и договорените градежни работи во странство GRAD33
Вредност на извршените и договорените градежни работи, вкупен број на работници и извршени ефективни часови GRAD21
Гасоводи TRANSM22
Градежни објекти градени од страна на индивидуални сопственици GRAD11A
Градежни објекти на кои се изведувани работи од страна на деловните субјекти за објекти од високоградба, нискоградба и хидроградба GRAD11
Даноци за животната средина ZSD
Деловни субјекти - производители и дистрибутери на топлина (годишно) ENE56
Деловни субјекти - производители и дистрибутери на топлина (месечно) ENE6
Деловни субјекти - производители и преработувачи на јаглен и продукти од јаглен (годишно) ENE59
Деловни субјекти - производители на јаглен (рудници на лигнит) (месечно) ENE9
Деловни субјекти за пренос на електрична енергија (годишно) ENE54
Деловни субјекти кои стопанисуваат со геотермална вода / енергија (годишно) ENE58
Деловни субјекти кои стопанисуваат со геотермална вода / енергија (месечно) ENE8
Деловни субјекти кои тргуваат со енергенти (годишно) ENE62
Деловни субјекти кои тргуваат со енергенти (месечно) ENE12
Деловни тенденции во преработувачката индустрија DTI
Дистрибутери на природен гас (месечно) ENE11
Езерски превоз TRANSE21
Електрична енергија (годишно) ENE65
Железничка инфраструктура TRANSZI2
Железнички превоз (годишно) TRANSZ21
Железнички превоз (тримесечно) TRANSZ1
Задолжителни и стоковни резерви (годишно) ENE60A
Задолжителни и стоковни резерви (месечно) ENE10A
Заклан добиток и живина во кланици ZE52
Здравствени сметки ZDRSKI
Земјоделски претпријатија и земјоделските задруги ZE71
Извозни цени (Продажни цени на производителите на индустриски производи на странски пазари) CIZVOZ
Издадени одобренија за градење GRAD51
Индустрија (годишно) IND21
Индустрија (месечно) IND1
Индустриски топлани (енергани) и за комбинирани електрани (годишно) ENE53
Индустриски топлани (енергани) и за комбинираните електрани (месечно) ENE3
Искористување на шумите SUM22
Истражување и развој во деловните субјекти, државниот сектор и приватните непрофитни организации, високото образование IR
Јавен водовод и канализација VOD2
Комунален отпад ZSO2
Користење на водите и за заштита на водите од загадување во индустријата и во рударството VOD1
Користење на информатичко-комуникациски технологии во деловните субјекти IKT1
Користење на информатичко-комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединци IKT3
Лов LOV11
Локални патишта и мостови (состојба 31.12.) TRANSPI21D
Набавни цени на репродукциониот материјал, средствата за работа и услугите во земјоделството ZEC52
Наводнување и одводнување на земјиштето, заштита од поплави и уредување на реките VOD3
Надворешна трговија NT
Надворешна трговија според економските карактеристики на деловните субјекти NTTEK
Надворешна трговија според фактурирана валута NTTFV
Нафтоводи TRANSM21
Органско производство ZEORG
Остварено производство од доцни посеви, овошје и лозја за индивидуалниот сектор ZE33B
Остварено производство од доцни посеви, овошје и лозја на деловните субјекти ZE33A
Остварено производство од рани посеви и овошје за индивидуалниот сектор ZE32B
Остварено производство од рани посеви и овошје на деловните субјекти ZE32A
Отпад по сектори на економска активност ZSO1
Патишта и мостови TRANSPI2
Патнички превоз TRANSP1
Патувања на домашното население TU12
Површина на шумите SUM13
Површини и насади на крајот на пролетната сеидба за деловните субјекти ZE22A
Површини и насади на крајот на пролетната сеидба за индивидуалниот сектор ZE22B
Подигање и одгледување на шумите SUM41
Потрошени градежни материјали и енергија GRAD13
Потрошувачка на домаќинставата APD
Потрошувачка на енергенти и видови енергии на деловниот субјект (годишно) ENE63
Потрошувачка на енергенти и видови енергии на деловниот субјект (месечно) ENE13
Пресметка на додадената вредност, инвестициите во основни средства и средствата и обврските за нефинанските деловни субјекти DVKVIN
Приходи и услови за живеење APUZ
Продажни цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар CDOMA
Продажни цени на производителите на индустриски производи, вкупно C41
Производство на зеленчук и цвеќе во заштитен простор ZE23
Промет во индустријата IND2
Промет на патници и стоки на железничките станици TRANSZ22
Промет од услуги USL1
Работа на самостојните угостителски дуќани-трговци поединци UG11A
Регионални сметки REGSKI
Регионални сметки во земјоделството ESZRS
Рибарство и аквакултура (одгледување на риба) RIB11
Сеча на дрва во државните шуми SUM21
Сеча на дрва во приватните шуми SUM23
Складиште на податоци - Национални сметки SKLADNS
Слободни работни места ASRM
Сметки на текови на материјали ZSTM
Сообраќајници, енергенти и механизација SUM61
Статистички деловен регистар SDR
Сточарство (за сопствен добиток) ZE512A
Странски посетители на граничните премини TU16
Странски туристи во објекти за сместување TU13
Структура на заработувачката ASZ
Структурни деловни статистики SDS
Сурово кравјо млеко и добиени млечни производи во млекарниците MLEKO2
Такси превоз TRANSP21
Термоцентрали (годишно) ENE52
Термоцентрали (месечно) ENE2
Товарен патен превоз TRANSP2
Трговија TRG1
Трошоци во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување TGRAD
Трошоци за заштита на животната средина ZST
Трошоци на животот TZIVOT
Туристи и ноќевања TU11
Угостителството UG11
Урнати објекти и станови GRAD71
Хармонизиран индекс на трошоците на животот TZIVOTH
Хидроцентрали (месечно) ENE1
Хидроцентрали и соларни централи (годишно) ENE51
Цена на трудот ACT
Цени на мало CMALO
Цени на производителите на земјоделски производи ZECA
Цени на репродукциониот материјал, средствата за работа и услугите извршени во земјоделството ZECI
Цени на угостителските услуги C31
Штети во државните шуми SUM51
Штети од пожари во шумите во приватна сопственост SUM52© Државен завод за статистика