Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Llogaritë ekonomike në bujqësi


Llogaritë ekonomike në bujqësi sipas çmimeve konstante, 2016-2021

09.06.2023


Llogaritjet të llogarive ekonomike në bujqësi sipas çmimeve konstante janë bërë në bazë të rekomandimeve të dhëna në
Manualin për llogaritë ekonomike në bujqësi dhe pylltari, rishikimi 1.1. dhe sipas Rregullores evropiane 138/2004 e llogarive
ekonomike në bujqësi.
Qëllimi i këtyre përllogaritjeve është që të bëhet një analizë më e saktë ekonomike, si dhe nevoja për të dallohen trendet
që i referohen ndryshimit të volumit dhe të çmimeve. Sipas ESA 95 (European System of Accounts), komponenti i çmimit
duhet të përmbajë ndryshimet që i referohen vetëm çmimeve, ndërsa të gjitha ndryshimet e tjera duhet të përfshihen
në komponentin e vëllimit. Kështu, të gjithë komponentët e tjerë (karakteristikat fizike, mënyra e shitjes etj.) merren si të
vëllimit dhe jo si ndryshim çmimesh.
Treguesit e vëllimit dhe të çmimeve të përdorura në përllogaritje të llogarive ekonomike në bujqësi sipas çmimeve konstante
përfshijnë edhe ndryshimet në cilësi.
Nëse produktet janë homogjene, ndryshimet në vëllim mund të vlerësohen në bazë të ndryshimeve në sasi.
Të dhënat i referohen periudhës 2016-2021 dhe bazohen nga viti i kaluar.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë