Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Tregtia e brendshme


Indeksi i qarkullimit në sektorin e Tregtisë, shkurt 2024

29.03.2024


Sipas të dhënave paraprake të Entit Shtetëror të Statistikës, në tregtinë me pakicë, në shkurt 2024, krahasuar me shkurt 2023, shikuar
sipas grupeve dhe klasave, rritje e qarkullimit është vërejtur në grupet: Tregtia me pakicë me produkte joushqimore, përveç karburanteve
( nominalisht me 16.0 % dhe realisht me 11.3 %), Tregtia me pakicë, me përjashtim të tregtisë së karburanteve (nominalisht me 8.1 %
dhe realisht me 4.4 %), Tregtia me pakicë e karburanteve për automobila (nominalisht 2.8 % dhe realisht me 5.4 %).
Rënie është vërejtur vetëm në normën reale në grupin Tregtia me pakicë me ushqime, pije dhe duhan me 1.6 %.
Nga viti 2024, indekset mujore për qarkullim tregtar llogariten me vit të ri bazë, 2021 = 100. Të gjithë indekset që janë publikuar më
herët me vitin bazë 2015 = 100 janë ripunuar me vitin e ri bazë dhe janë publikuar në bazën e të dhënave të MakStat.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë