Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Llogaritë ekonomike në bujqësi


Llogaritë rajonale në bujqësi, 2021

22.09.2023


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, në vitin 2021, në krijimin e vlerës së shtuar bruto në bujqësi, pjesëmarrje më të madhe ka Rajoni Juglindor me 28.2 %, pastaj Rajoni i Pellagonisë me 24.1%, ndërsa Rajoni Jugperëndimor ka pjesëmarrje më të vogël me 3.5 %.

Në krijimin e vlerës së prodhimit bimor, pjesëmarrje më të madhe ka Rajoni Juglindor me 34.2 %, ndërsa në krijimin e vlerës së prodhimit blegtoral pjesëmarrje më të madhe ka Rajoni i Pellagonisë me 19.9 %.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë