Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Popullsia


Vdekja e dhunshme në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2022

22.06.2023


.Sipas të dhënave të Entit Shtetëror për Statistikë, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, numri i personave të vdekur si pasojë e vdekjes së dhunshme këtë vit krahasuar me vitin paraprak, është ulur për 28.2 %, dhe i njejti është 486 persona të vdekur. Kjo kategori e të vdekurve marrin pjesë me 2.2 % në mortalitetin e përgjithshëm në vend. Në strukturën e të vdekurve nga vdekja e dhunshme sipas gjinisë, si vitet e kaluara edhe këtë vit 2022, pjesëmarrje më të madhe kanë personat meshkuj, edhe atë me 72.8 %.

Prej numrit të përgjithshëm të rasteve të vdekjeve të dhunshme, pjesmarrje më të madhe kanë fatkeqësitë me 78.6 %, vetëvrasjet me 20.2 % dhe vrasjet me 1.2%.

Në kategorinë e fatkeqësive, pjesëmarrje më të madhe kanë personat e vdekur nga shkaqe të tjera të jashtme të lëndimeve të rastësishme me pjesëmarrje 55.1 % në raport me numrin e përgjithshëm të rasteve të vdekjeve të dhunshme.

Në kategorinë e vetëvrasjeve, pjesëmarrje më të madhe kanë rastet në të cilat vdekja ka ndodhur për shkak të varjes strangulacion dhe sufokacion me pjesëmarrje 12.3 % në raport me numrin e përgjithshëm të rasteve të vdekjes së dhunshme.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë