Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Mjedisi jetësor


Tatime për mjedisin jetësor, 2021 - të dhëna paraprake -

06.10.2023


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës gjatë vitit 2021, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për mjedisin jetësor janë paguar tatime në vlerë prej 14 273.4 milionë denarë, që është për 13.7 % më shumë krahasuar me vitin 2020. Rritje më të madhe në tatimet e mjedisit jetësor shënojnë tatimet për energjensa në sektorin Transport dhe magazinim dhe Industri përpunuese. Rritje e këtillë është si rezultat i akcizave të rritura për karburantë. Gjatë vitit 2021, pjesëmarrje më të madhe të tatimeve për mjedisin jetësor kanë tatimet e energjensave me 64.0 %, pastaj vijojnë tatimet për transport me 34.9 % dhe tatimet e ndotjes me 1.1 %.

Pjesëmarrja e taksave mjedisore në produktin e brendshëm bruto në vitin 2021 është 2.0 %.

 

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë