Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Arsimi dhe shkenca


Vazhdimi i trajnimit profesional në subjektet afariste - rezultatet e para –

05.08.2022


Në vitin 2020, 2 276 subjekteve afariste, т.е. 40.7 % nga objektet e biznesit organizojnë një lloj të veçantë të trajnimit profesional.
 
Kurset e brendshme për trajnime profesionale në 1 327 subjekte afariste paraqesin 23.7 % nga të gjithë numrin e subjekteve aktive,
kurse kurset e jashtme përfaqësohen me 30.2 %, т.е. në 1 689 objekte biznesi.
 
Formimi i vazhdueshëm profesional është më i përfaqësuar në subjektet afariste që kanë më shumë se 250 të punësuar, përkatësisht
66.3 % e këtyre subjekteve afariste kanë organizuar të paktën një nga llojet e trajnimeve të vazhdueshme profesionale.
 
Subjektet afariste shtetërore që kryejnë trajnime të vazhdueshme profesionale përfaqësojnë 48.5 % të numrit të përgjithshëm të
subjekteve afariste shtetërore.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë