Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Mjedisi jetësor


Ujësjellësi dhe kanalizimi publik, 2022

22.06.2023


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror për Statistikë, në vitin 2022 në ujësjellësin publik janë përfshirë dhe janë distribuar 300 116 mijë m3 ujë, që është 2.0 % më pak krahasuar me vitin 2021. Nga sasia totale e ujit, shumica e ujit është nga ujërat e burimit, 63.8 %, dhe më pak nga liqenet 0.9 %.

Sasia totale e ujit të furnizuar nga ujësjellësi publik në vitin 2022 është 1.8 % më shumë krahasuar me vitin paraprak. Sipas strukturës së konsumit të ujit, konsumatorët më të mëdhenj ishin ekonomitë familjare, të cilat konsumuan 67.0 % të ujit të përgjithshëm të furnizuar nga ujësjellësi publik.

Sasia totale e ujërave të zeza në vitin 2022 është 3.3 % më e ulët krahasuar me vitin 2021.

Nga sasia totale e ujërave të zeza të shkarkuara në vitin 2022, 72.4 % ishin të papastruara dhe 27.6 % ujëra të zeza të pastruara.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë