Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Produkti i brendshëm bruto


Produkti i brendshëm bruto i Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2021 - të dhëna përfundimtare

29.09.2023


Sipas të dhënave përfundimtare të Entit Shtetëror të Statistikës, të fituara nga llogaritë vjetore të subjekteve afariste dhe nga burime
të tjera, produkti i brendshëm bruto në vitin 2021 ishte 729 445 milionë denarë dhe në krahasim me vitin 2020 është rritur për 9,0% në
vlerë nominale. Norma reale e rritjes së PBB-së në vitin 2021, krahasuar me vitin 2020, është 4.5%.
Pjesëmarrje më të madhe të vlerës së shtuar me 19.6% në strukturën e PBB në vitin 2021 e kanë sektorët : G, H dhe I-Tregtia me shumicë
dhe me pakicë; riparimi i automjeteve dhe motorçikletave; transporti dhe magazinimi; akmodimi dhe shërbimi ushqimor.
Konsumi final në vitin 2021, krahasuar me vitin 2020, është rritur në vlerë nominale me 10.1%, dhe në strukturën e PBB-së merr pjesë
me 83.6%.
Pjesëmarrja e eksportit të mallrave dhe shërbimeve në strukturën e PBB në vitin 2021 është 65.4 %.
Vlera e investimeve në mjete fikse në vitin 2021 është 171 094 milionë denarë.
Në strukturën teknike të investimeve në mjete fikse, punimet ndërtimore marrin pjesë me 56.9%, makineritë dhe pajisjet me 33.5%,
dhe investimet e tjera me 9.6%
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë