Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Statistikat strukturore të ndërmarrjeve ekonomike


Ndërmarrjet afariste të kontrolluara nga jashtë vendit (iFATS), 2021

28.12.2023


Filiali i huaj paraqet ndërmarrje vendore e cila është e kontrolluar nga ana e njësisë jorezidente institucionale (e huaj). Statistika e filialeve të huaja tregon aktivitetin ekonomik të subjektit afarist të cilët janë rezident në vendin në të cilin pjesa e kapitalit të huaj (nga një ose më shumë vende) merr pjesë me më shumë se 50 % të kapitalit të përgjithshëm. Qëllimi kryesor i këtyre të dhënave është të tregoj pjesmarrjen e këtyre subjekteve dhe ndikimin e tyre në ekonominë e vendit.

Në vitin 2021, 1738, ndërmarrje përkatësisht 2.6 % nga numri i përgjithshëm i tyre (66 636) që veprojnë në kuadër të sektorit afarist jofinanciar1),  ishin filiale në pronësi të huaj – ndërmarrje vendore të kontrolluara nga institucione jorezidente. Në to ishin të angazhuar 19.0 % nga numri i përgjithshëm i të punësuarve, të cilët realizuan 37.3 % nga qarkullimi i përgjithshëm, përkatësisht krijuan 31.9 % nga vlera e përgjithshme e shtuar bruto në përfshirjen e vëshguar gjë që tregon ndikimin e tyre të rëndësishëm në ekonominë e brendshme.

Filialet e huaja funksiononin kryesisht në sektorët vijues: Tregtia me pakicë dhe shumicë; riparimi i automjeteve (30.1 %).  Shumica e të punësuarve, rreth 74.5 %, janë të angazhuar në sektorët Industria përpunuese ( 52.7 %),  Tregtia me shumicë dhe pakicë (12.7 %), dhe Informacione dhe komunikim   (9.1 %).  

Pjesëmarrje më të madhe në strukturën e vlerës së shtuar të krijuar nga filialet e huaja kanë sektorët Industria  52.9 %; (Përpunimi me 40.0 %, Minierat dhe gurorët me 7.8 %, dhe  Energjia me 5.1 %), pastaj Informacioni dhe komunikimi me pjesëmarrje 16.7 % dhe Tregtia me shumicë dhe pakicë dhe riparimi i automjeteve me 13.8 %.     

Filialet e huaja, kontrollohen kryesisht nga vendet evropiane (80.2 %). Vendet anëtare të BE-së kontrollojnë 57.8 % të degëve të huaja në të cilat janë të angazhuar 64.2 % e të punësuarve dhe marrin pjesë me 63.5 % në vlerën e shtuar.

Filialet e huaja më të rëndësishme ekonomikisht kontrollohen nga Austria me pjesëmarrje në vlerën e shtuar 14.5 %, Holanda me 12.8 %, Mbretëria e Bashkuar 12.4 %, Gjermania 10.1 %. Pjesëmarrja e tyre në vlerën totale të shtuar të ekonomisë vendase është

15.9 %, që do të thotë se vlera totale e shtuar është në atë masë nën kontrollin e kompanive me shumicë kapitale të huaja.

 

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë