Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Pylltaria


Dëmet nga zjarret në pyje (qershor - shtator 2021)

23.12.2021


Republika e Maqedonisë së Veriut në periudhë qershor – shtator 2021 ishte përfshirë nga më shumë zjarre pyjore. Me qëllim të sigurohen njohuri rreth përmasave dhe dëmeve e këtyreve zjarreve, Enti shtetëror i statistikës në bashkëpunim me NP Pyjet Nacionale realizoi hulumtim statistikor shtesë për zjarret pyjore. Rezultatet nga ky hulumtim, të plotësuar me të dhëna nga burimet administrative, janë prezantuar në këtë publikim.
 
Sipas të dhënave nga hulumtimi, në periudhë qershor – shtator 2021, kishte 142 zjarre pyjore ku ishin të përfshirë 11 420 ha nga sipërfaqja pyjore.
 
Nga dëmet e përgjithshme nga zjarret më shumë ishin të përfshirë pyjet nga plantacionet e përziera, të cilat kanë kontribuar me 52.2%, pyjet e llojeve gjetherënëse me 30.2%, pyjet e llojeve halore me 10.1%, ndërsa vegjetacioni tokësor ka kontribuar me 7.4%.
 
Sasia e drurit të djegur nëpër pyje është 482 106 m3, ndërkaq shuma e dëmit të vlerësuar material është 2 318 091 000 denarë.
 
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë