Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Blegtori dhe peshkim


Peshkimi dhe akuakultura, 2022

31.05.2023


të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës në vitin 2022 zënia e përgjithshme e peshkut ishte 2 056 791 kg dhe krahasuar me vitin
2021 është rritur për 7.5%.
Nga zënia e përgjithshme në vitin 2022, 82.6% janë peshq të ujërave të ftohtë, ndërsa pjesëmarrja e zënies së peshkut të ujërave të
ngrohtë është 17.4 %. Krahasuar me vitin 2021, zënia e peshkut është rritur për 7.5 %, te dyja llojet.
Prodhimi dhe zënia e peshkut është e prodhimit nga akuakultura dhe është 88.2 %, peshkimi komercial është përfaqësuar 9.98 %,
ndërsa zënia rekreative vetëm 1.82%. Në vitin 2022, krahasuar me vitin 2021, te të gjithë tjerat, përveç te prodhimi i akukulturës, është
vërejtur rritje e zënies së peshkut. Në vitin 2022 janë prodhuar 130 milionë copë vezë me një peshë të përgjithshme prej 190 921 kg, që
është rritur për 51.9 % krahasuar me vitin 2021. Gjatë vitit 2022, prodhimi I vezëve për shumim është rritur për 17.1%. Nga gjitha llojet
e peshkut, më shumë kultivohet trofta e ylberit.
Sipas mënyrës së kultivimit të peshkut, si objekte më shumë përdoren bazenet e peshkut, pishinat, kanalet dhe kafazet.
Numri i të punësuarve në prodhimin e peshkut në vitin 2022 është 225, prej të cilëve 195 janë meshkuj. Në vitin 2022, 8 673 persona
merren me peshkim rekreativ, prej të cilëve vetëm 81 janë gra.
Auditimi i të dhënave për vitin 2021
Si rezultat I dërgimit shtesë të të dhënave nga njësitë raportuese, Enti Shtetëror I Statistikës I revidon të dhënat për vitin 2021. Sipas
këtyre të dhënave, zënia e përgjithshme e peshkut është 1 913 926 kg dhe në raport me vitin 2020 është më e ulët për 3.8%.
 
Revidimi I të dhënave janë të publikuara në bazën e të dhënave MakStat.
 
 
Metodologjia e statistikave të peshkimit dhe akuakulturës është në përputhje me Rregullativën nr. 762/2008 të Kuvendit dhe Këshillit
Europian.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë