Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Sigurimi shëndetësor dhe sociale


Institucione për përkujdesje dhe edukim për fëmijë - çerdhe për fëmijë/qendra për zhvillim të hershëm, 2022

19.04.2023


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, gjatë vitit 2022 (gjendja 30 shtator), numri i përgjithshëm i fëmijëve në institucione për përkujdesje dhe edukim për fëmijë – çerdhe për fëmijë/qendra për zhvillim të hershëm është 35 932, që paraqet rritje për 14.8% në raport me vitin 2021.

Me raportet vjetore gjatë vitit 2022 janë përfshirë 113 institucione për përkujdesje dhe edukim të fëmijëve, që është për 8.7% më shumë krahasuar me vitin 2021.

Këto institucione u sigurojnë mbrojtje shëndetësore, ushqim dhe qëndrim ditor fëmijëve, në përputhje me nevojat e tyre zhvillimore, në moshë deri 6 vjeç, në më shumë grupe (fëmijë në periudhë zhvillimore deri në 2 vjet, fëmijë në periudhë zhvillimore nga 2 vjet deri në nisje me shkollë, grupet e kombinuara, grupe të fëmijëve me pengesa në zhvillim, grupe fëmijësh - qendra për zhvillim të hershëm fëmijëror në kuadër të çerdhes për fëmijë, grupe për pilot programe, grupe për forma jashtëinstitucionale të aktiviteteve) dhe grupe tjera (për qëndrim dhe të ushqyer).

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë