Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Kultura


Muzetë dhe koleksionet e tyre në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2021

10.05.2022


Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, numri i vizitorëve të muzeve gjatë vitit 2021 është 184 156.
Sipas themeluesit, nga gjithsej 25 muzej, 16 prej tyre janë publike (nacionale), 8 janë publike (lokale),dhe një muzej privat, ndërsa sipas
subjektit të punës 16 prej tyre janë të përgjithshme dhe 9 muze të specializuar.
Në vitin 2021, muzetë organizuan 91 ekspozita vetanake, prej cilave 74 ekspozita ishin të organizuara nga muzetë e përgjithshme dhe
17 nga muzetë e specializuara.
Muzetë disponojnë me 216 195 artikuj në inventarin e tyre, prej cilave 32 432 ishin të ekspozuara nëpër muzetë gjatë vitit 2021.
Koleksionet dispononin me 210 263 artikuj në inventarin e tyre, prej cilave të ekspozuara ishin 18 522.
Të dhënat e paraqitura në këtë publikim janë grumbulluar nga pyetësorët e plotësuar për vitin 2021, që u dorëzuan nga 25 muze dhe
32 koleksione.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë