Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Çmimet


Shitblerja e produkteve bujqësore, tremujori i katërt i vitit 2023

15.02.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, shitjblerja e produkteve bujqësore në tremujorin e katërt të vitit 2023 ishte 4 916 324
mijë denarë dhe në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak është ulur për 47.4 %.
Te blerja e produkteve bujqësore nga prodhuesit individual është zvogëluar me 71.2 %, ndërsa shitja e produkteve bujqësore nga
prodhimi vetanak është rritur për 31.7 %.
Rritje e blerjes vërehet te frutat dhe blegtoria, ndërsa rënie e ndjeshme vërehet te prodhimi bimor për 77.3 %.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë