Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Pylltaria


Prodhimi dhe shitja e trungjeve dhe asortimenteve pyjore, prerja e drunjëve dhe shërbimet në pylltari, tremujori i katërt 2023

15.02.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, prodhimi i përgjithshëm i asortimenteve pyjore në pyjet shtetërore gjatë tremujorit të
katërt të vitit 2023, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak, është zvogëluar për 3.9 %.
Rritje në prodhimet pyjore është vërejtur te trungjet halore dhe gjetherënëse, lëndën drusore të minierave halore dhe gjetherënëse,
drurët tjerë të rrumbullakët halorë dhe dru zjarri halorë.
Zvogëlimi i prodhimit pyjor është vërejtur te drunjët tjerë gjetherënës të rrumbullakët, dru halorë hapësinor dhe dru zjarri gjetherënës.
Në të njëjtën periudhë, shitja e asortimenteve pyjore është në 135 243 m3, dhe shënon rritje për 1.5 %.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë