Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Ndërtimtaria


Shpenzimi i materialit ndërtimor dhe energjisë, 2022

09.06.2023


Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, gjatë vitit 2022 subjektet afariste të cilat merren me veprimtari ndërtimore kanë
shpenzuar material ndërtimor dhe energji në vlerë prej 11 122 983 mijë denarë, që është 5.9% më shumë krahasuar me vitin paraprak.
Në shpenzimin e përgjithshëm të materialit ndërtimor dhe energjisë, pjesëmarrje më të madhe ka grupi Materiali për lidhje me
4 183 090 mijë denarë (37.6%), pastaj vijojnë grupet Materiale për armim dhe përforcim me 1 433 094 mijë denarë (12.9%), Karburant
i shpenzuar me 1 336 327 mijë denarë (12.0%) e kështu me rradhë.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë