Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Popullsia


Foshnjet e lindura të gjalla, personat e vdekur dhe migrimi sipas rajoneve – zonat urbane dhe rurale, 2022

30.06.2023


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, numri i foshnjeve të lindura të gjalla në zonat urbane në Republikën e Maqedonisë së Veriut është 10 866 fëmijë ose 60.1 % nga numri i përgjithshëm i tyre, kundrejt 7 207 ose 39.9 % fëmijë të lindur nëpër zonat rurale. Pjesëmarrje më të madhe në raport me numrin e përgjithshëm të lindjeve, ka Rajoni i Shkupit me 39.6 %, ndërsa më pak në Rajonin Lindor me 6.6 %.

Numri i personave të vdekur nëpër zonat urbane është 14 354 ose 63.9 % persona, kundrejt 8 105 ose 36.1% persona të vdekur nëpër zonat rurale.

Sipas rajoneve, pjesëmarrje më të madhe në raport me numrin e përgjithshëm të personave të vdekur ka Rajoni i Shkupit 31.0 %, a më të vogël ka Rajoni Verilindor me 7.7 %.

Numri i foshnjeve të vdekura nëpër zonat urbane është 34, ndërsa në ato rurale 24.

Shtimi natyror te popullsia është negative dhe arrin në -3 488 persona dhe -898 persona në zonat rurale.

6 975 ose 51.1 % e martesave të lidhura janë në zonat urbane dhe 5 907 ose 45,9 % në zonat rurale. Në zonat urbane janë 1005 divorce, pra 62.3%, ndërsa në zonat rurale janë 608 ndarje, pra 37.7% e numrit të përgjithshëm të divorceve.

Të dhënat për migrimin e brendshëm në kuadër të rajonit të njejtë tregojnë se pjesmarrje më të madhe prej 37.9% kanë zhvendosje nga ato rurale në ato urbane kundrejt zhvendosjeve ndërqytetëse me 9.4%.

Nga migrimet e përgjithshme fshat-qytet në nivel të rajoneve, pjesmarrje më të madhe ka Rajoni Lindor me 49.0%, ndërsa në Rajonin e Pollogut pjesëmarrje më të madhe kanë shpërnguljet mes fshatrave, të cilët marrin pjesë me 54.4%.

Saldoja më e madhe e migrimeve të jashtme është në Rajonin e Shkupit, 1 450  persona ndërsa më e vogël në Rajonin Jugperëndimor gjegjësisht 172 persona.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë