Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Popullsia


Mortaliteti në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vitin 2022

15.06.2023


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, numri i personave të vdekur është zvogëluar
për 21.2 %, dhe krahasuar me vitin paraprak është 22 459 persona të vdekur. Nga numri i përgjithshëm të personave të vdekur, numri
më i madhë i tyre janë të gjinisë mashkullore, edhe atë 11 868 ose 52.8 %. Numri i foshnjeve të vdekura është 58, ndërsa pjesmarrja e
tyre në numrin e përgjithshëm të vdekjeve është 0.3 % në 100 persona të vdekur.
Sipas muajit se kur ka ndodhë vdekja, numër më të madhë të rasteve janë regjistruar në muajin janar 2802.
Mosha mesatare te personat e vdekur meshkuj është 71.5 vjeç, rrespektivisht 75.8 vjeç te personat e gjinisë femërore, ose për 4.3 vjeç
më shumë se femrat.
Sikurse vitet e kaluara, edhe këtë vit, shkaqet kryesor të vdekjeve vijnë nga sistemi cirkular, sipas MKB-10 (shifra 100-199), edhe atë në
41.3% të rasteve nga numri i përgjithshëm i të vdekurve, pastaj rastet ku shkak I vdekjeve paraqitet COVID-19 (shifra U07) me 17.0%,
neoplazmat (shifra C00-d48), edhe atë në 6.8%, me 6.7 % marrin pjesë rastet ku si shkak për vdekje janë sëmundjet endokrine, nutritive
dhe të metabolizmit (shifra E00-E90), ndërsa rastet ku si arsye për vdekje janë sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (shifra J00-J99)
janë të përfaqësuara me 4.5 % nga numri i përgjithshëm të të vdekurve, vijojnë edhe persona tjerë të vdekur, por me një përfaqësim
më të vogël.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë