Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Transporti dhe komunikacioni


Taksi-transporti i udhëtarëve, 2022

11.05.2023


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror i Statistikës, gjatë vitit 2022, janë transportuar 13 566 000 udhëtarë, prej cilëve 12 557 000 në
transportin urban, ndërsa në transportin mes qyteteve janë transportuar 1 009 000 udhëtarë.
Me 1709 automjete të përfshira në hulumtim janë realizuar gjithsej 58 135 000 kilometra, prej cilave 52 044 000 në transportin urban,
ndërkaq në transportin ndërkombëtar janë realizuar 6 091 000 kilometra.
Të dhëna për taksi-transportin janë marrë nga 235 njësi raportuese.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë