Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Subjektet afariste


Demografia e ndërmarrjeve, 2021

26.06.2023


Ndërrmarjet e sapoformuara, 2021

Gjatë vitit 2021 janë regjistruar 5 960 ndërmarrje të sapoformuara, që përfaqësojnë 9.1 % të totalit të ndërmarrjeve aktive të orientuara nga tregu, aktiviteti kryesor i të cilave, sipas Klasifikimit Nacional të Veprimtarive - KNV, rev. 2, i përket sektorëve të veprimtarive nga B deri në O1). Krahasuar me vitin 2020, është vërejtur rritje e numrit të ndërmarrjeve të sapoformuara për 15.9%, edhe atë më shumë ka pasur në sektorin e Tregtisë, Ndërtimtarisë, Transportit dhe magazinim, Informacioni dhe Komunikimi, Industria përpunuese, si dhe Objektet akomoduese për ushqim.

Pjesa më e madhe e ndërmarrjeve të sapoformuara (76.4 %) i përkasin aktiviteteve të shërbimeve, në të cilat pjesa më e madhe janë nga sektori i Tregtisë me shumicë dhe pakicë; riparimi i mjeteve motorike dhe motoçikletave (1 782), Objektet e akomodimit dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit (669) dhe Aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike (623). 12.5 % e ndërmarrjeve të sapoformuara i përkasin sektorit të Industrisë dhe 11.1 % sektorit të Ndërtimit.

Ndërmarrjet e sapoformuara kanë punësuar 11 991 persona, që paraqet rritje prej 21.5 % krahasuar vitin paraprak. 16.8 % e ndërmarrjeve të sapoformuara nuk kishin të punësuar, 77.6 % punësonin 1-4 persona, ndërsa 3.6 % punësonin 5 deri në 9 persona.

Të dhënat për strukturën e ndërmarrjeve të sapoformuara sipas formës ligjore tregojnë se pjesëmarrjen më të madhe e kanë ndërmarrjet e kategorizuara në grupin e shoqërive me përgjegjësi të kufizuar dhe shoqëritë aksionare (85.4 %).

Ndërrmarjet e falimentuara, 2020, - të dhëna paraprake

Nga numri i përgjithshëm i ndërmarrjeve aktive, 8.2 %, pra 5 382 u mbyllën në vitin 2020.

Shikuar sipas sektorëve të veprimtarisë, shumica e ndërrmarjeve të shuara (30.8 %) janë në sektorin e Tregtisë me shumicë dhe pakicë; riparimi i mjeteve motorike dhe motoçikletave dhe sipas formës ligjore pjesa më e madhe e ndërmarrjeve të mbyllura (75.5 %) kategorizohen në grupin e shoqërive me përgjegjësi të kufizuara dhe shoqërive aksionare.

Ndërrmarjet e falimentuara, 2019, - të dhëna përfundimtare

Nga numri i përgjithshëm i ndërmarrjeve aktive, 8.4 %, pra 5 544 u mbyllën në vitin 2019.

Shikuar sipas sektorëve të veprimtarisë, pjesa më e madhe e ndërmarrjeve të mbyllura (35.5 %) janë në sektorin e Tregtisë me shumicë dhe pakicë; riparimi i mjeteve motorike dhe motoçikletave, dhe sipas formës ligjore, madje 76.6 % janë të kategorizuara në grupin e Shoqërive me përgjegjësi të kufizuar dhe shoqërive aksionare aksionare. 

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë