Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Arsimi dhe shkenca


Doktora shkence, 2023

25.03.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, në vitin 2023, titullin doktora shkence kanë fituar 174 persona, që paraqet rënie për
11.7% krahasuar me vitin 2022.
Numri më i madh i personave, 22.4 % doktoruan në fushën e biznesit, administratës dhe drejtësisë, më pas 20.7 % në shëndetësi dhe
mbrojtje sociale, vijojnë shkencat sociale, gazetari dhe informacion me 13.8 %, artet dhe shkencat humane me 12.1 %, ndërsa pjesa
tjetër e fushave kanë përqindje më të ulët përfaqësimi.
91 femra kanë mbrojtur disertacionin e doktoraturës gjatë vitit 2023, që paraqet 52.3 % nga numri i përgjithshëm i personave që
doktoruan në të njëjtin vit.
Nga numri i përgjithshëm i personave që doktoruan, përqindjen më të lartë, 21.2 %, profesionin e tyre e ushtrojnë në arsim.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë