Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Arsimi dhe shkenca


Studentët e regjistruar nëpër shkolla të larta profesionale dhe fakultete në Republikën e Maqedonisë së Veriut gjatë vitit akademik 2022/2023 (cikli i parë i studimeve)

03.07.2023


Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, marrë në bazë të raporteve të arritura, në Republikën e Maqedonisë, gjatë vitit
akademik 2022/2023 janë regjistruar gjithsej 53 821 studentë, që paraqet rritje për 4.2 % krahasuar me vitin akademik 2021/2022.
Numri i studenteve të regjistruara është 30 969 ose 57.5 %.
Numri më i madh i studentëve (77.7 %) janë regjistruar nëpër instucionet e arsimit të lartë shtetërorë, ndërkaq 22.3 % janë regjistruar
nëpër institucionet e arsimit të lartë privat.
Në vitin e parë të studimeve, gjatë vitit akademik 2022/2023, janë regjistruar 15 097 studentë ose 28.1 % (këtu janë të përfshirë edhe
studentët të cilët vitin e parë e paraqesin për herë të dytë, tretë ose më shumë).
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë