Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Tregu i punës


Paga mesatare mujore neto për të punësuar, prill 2024

20.06.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, indeksi i pagës mesatare mujore neto për të punësuarit, gjatë muajit prill 2024
krahasuar me muajin e njejtë të vitit 2023, është 113.7.
Kjo rritje ka ardhur si rezultat i, para së gjithash, rritjes së pagës mesatare mujore neto për të punësuarit në sektorët: Arsimi (21.8 %),
Bujqësia, pylltaria dhe peshkimi (18.6 %) dhe Informimi dhe komunikimi (18.0 %).
Rritja e pagës mesatare mujore neto për të punësuar, krahasuar me muajin paraprak, është vënë re në sektorët: Bujqësia, pylltaria dhe
peshkimi (6.3 %), Informimi dhe komunikimi (5.7 %) dhe Transporti dhe magazinimi (4.9 %).
Paga mesatare mujore neto për të punësuar, gjatë muajit prill 2024, është 41 085 denarë.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë