Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Ndërtimtaria

Lejet e dhëna për ndërtim, shkurt 2021

15.04.2021


Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, gjatë muajit shkurt të vitit 2021 janë dhënë 346 leje ndërtimi, që është për 39.5 % më shumë se në muajin e njejtë të vitit paraprak.

Sipas lejeve të dhëna për ndërtim, vlera e paraparë e objekteve është 4 586 656 mijë denarë, që është për 50.4 % më shumë krahasuar me muajin e njejtë të vitit paraprak.

Nga numri i përgjithshëm i numrit të lejeve të dhëna për ndërtim, 205 (59.2 %) janë të dedikuara për objektet e ndërtimit të lartë, 31 (9.0 %) janë për objektet e ndërtimit të ulët dhe 110 (31.8 %) objektet për rikonstruim.

Nga gjithsej 346 objekte, tek 214 (61.9 %) si investitorë na paraqiten persona fizik, ndërsa tek 132 (38.1 %) objekte si investitorë janë subjektet afariste.

Në periudhën raportuese është paraparë ndërtimi I 907 banesave, me një sipërfaqe të përgjithshme prej 78 721 м2.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë