Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Ndërtimtaria

Lejet e dhëna për ndërtim, mars 2022

12.05.2022


Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, gjatë muajit mars të vitit 2022 janë dhënë 373 leje ndërtimi, që është për 10.4 % më
shumë se në muajin e njejtë të vitit paraprak.
Sipas lejeve të dhëna për ndërtim, vlera e paraparë e objekteve është 4 585 341 mijë denarë, që është për 12.1 % më pak krahasuar
me muajin e njejtë të vitit paraprak.
Nga numri i përgjithshëm i numrit të lejeve të dhëna për ndërtim, 182 (48.8 %) janë të dedikuara për objektet e ndërtimit të lartë, 69
(18.5 %) janë për objektet e ndërtimit të ulët dhe 122 (32.7 %) objektet për rikonstruim.
Nga gjithsej 373 objekte, te 195 (52.3 %) si investitorë na paraqiten persona fizik, ndërsa tek 178 (47.7 %) objekte si investitorë janë
subjektet afariste.
Në periudhën raportuese është paraparë ndërtimi i 501 banesave, me një sipërfaqe të përgjithshme prej 45 333 м2.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë