Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Subjektet afariste


Numri i ndërmarrjeve aktive, 2021 - Të dhënat përfundimtare -

24.03.2023


Sipas të dhënave paraprake të Entit shtetëror i statistikës, numri i ndërmarrjeve aktive në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vitin 2021 ishte 70.424.

Të dhënat për strukturën e ndërmarrjeve aktive sipas sektorëve të veprimtarisë tregojnë se në vitin 2021 sektorët me pjesmarrje më të lartë kanë: Tregtia me shumicë dhe pakicë; riparimi i automjeteve dhe motorçikletave me 31.1 %.

Të dhënat për strukturën e ndërmarrjeve aktive sipas numrit të të punësuarve tregojnë se pjesmarrje më të lartë prej 82.5% kanë subjektet afariste me 1-9 të punësuar. Më pas vijojnë subjektet afariste pa të punësuar ose subjektet me numër të pacaktuar të punësuarish (pa të dhëna për të punësuarit) me 7.3 %, më pas subjektet me 10 - 19 të punësuar me 4.6 %, pastaj subjektet me 20-49 të punësuar ku përfaqësimi i të cilave është 3.1 %, me 2.1 % marrin pjesë subjektet me 50-249 të punësuar dhe vetëm 0.3 % e subjekteve aktive të biznesit kanë mbi 250 të punësuar.

 

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë