+A   |  -A
ïïï: 151 | âââ: 69020
Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Методолошки објаснувања

Методолошко објаснување за соопштението:


Промет во трговијата на големо, по производи


Податоците прикажани во Соопштението се добиени преку двегодишниот извештај за прометот и залихите во трговијата на големо по производи (ТРГ.22).

Опфатени се деловни субјекти кои вршат трговска дејност, по методот на примерок, при што како критериум за избор е земена вредноста на остварениот промет на деловните субјекти од претходната година.
Вредноста на прометот е искажана во тековни цени и ја претставува фактурната вредност на продадените стоки и услуги во Република Македонија за наведениот период.

Трговија на големо е набавка на стоки за понатамошна продажба на трговците, преработувачите или големите потрошувачи во земјата. Стоките може да се продаваат непроменети или по обработката пакувани или препакувани.

Податоците не се пондерирани.Последно ажурирање: 09.02.2011

 
  

  Соопштенија
 
 
  Последно соопштение© Државен завод за статистика