+A   |  -A
ïïï: 703 | âââ: 77535
Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Методолошки објаснувања

Методолошко објаснување за соопштението:


Индекси на прометот во услугите


1. Цел и значење

Индексите на прометот на услуги се тримесечни и спаѓаат во групата на главни европски краткорочни економски индикатори, за кои постои европска Регулатива бр. 1165/98 (ЕС), изменета со Регулативата (ЕС) бр. 1158/2005). Индексот на прометот на услуги се пресметува на базна година (2015=100) и ја проценуваат просечната промена на прометот помеѓу два временски периоди. Индексите на прометот на услуги се користат за следење на тековниот економски развој и за краткорочни предвидувања.

2. Извори на податоци

За добивање на индексите на прометот на услуги, се користат административните податоци од Управата за јавни приходи.

3. Дефиниции и други објаснувања

Прометот се состои од вкупните фактурирани сметки од единицата за набљудување за време на референтниот период, а тоа одговара на продажбата на стоки или услуги на пазарот на трети лица. Прометот исклучува ДДВ и други слични одбиени даноци директно поврзани со прометот, како и сите давачки и давачките за стоките или услугите фактурирани од деловниот субјект.

4. Вклучени сектори, оддели и групи од НКД, рев. 2

Во пресметките на индексите на прометот на услуги се вклучени следниве сектори и оддели од НКД, рев. 2:

• Е/Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли
  o 45 Трговија на големо и на мало со моторни возила и мотоцикли и поправка на моторни возила и мотоцикли
  o 46 Трговија на големо, освен трговија со моторни возила и мотоцикли

• Ж/Транспорт и складирање
  o 49 Копнен транспорт и цевководен транспорт
  o 50 Воден транспорт
  o 51 Воздухопловен транспорт
  o 52 Складирање и помошни дејности во превозот
  o 53 Поштенски и курирски дејности

• З/Објекти за сместување и сервисни дејности со храна
  o 55 Објекти за сместување
  o 56 Дејности за подготовка на оброци и служење храна

• S/Информации и комуникации
  o 58 Издавачка дејност
  o 59 Филмска дејност, продукција на видео и телевизиска програма и дејности на снимање на звучни записи и музичко издаваштво
  o 60 Емитување на програма
  o 61 Телекомуникации
  o 62 Компјутерско програмирање, консултантски и сродни дејности
  o 63 Информативни услужни дејности

• Ј/Дејности во врска со недвижен имот

• К/Стручни, научни и технички дејности
  o 69 Правни и сметководствени дејности
  o 70 Управувачки дејности; советување во врска со управувањето
  o 71 Архитектонски дејности и инжинерство; техничко испитување и анализа
  o 72 Научно истражување и развој
  o 73 Маркетинг (реклама и пропаганда) и истражување на пазарот
  o 74 Останати стручни, научни и технички дејности
  o 75 Ветеринарни дејности

• Л/Административни и помошни услужни дејности
  o 77 Дејности на изнајмување и давање под закуп (лизинг)
  o 78 Дејности на вработување
  o 79 Туристички агенции, организатори на патувања (туроператори) и останати резервациски услуги како и дејности поврзани со нив
  o 80 Заштитни и истражни дејности
  o 81 Услуги поврзани со одржување на згради и дејности на уредување и одржување на животната средина и природата
  o 82 Канцелариско - административни и помошни дејности и деловно-помошни дејности

• O/Други услужни дејности
Последно ажурирање: 02.04.2019

 
  

  Соопштенија
 
 
  Последно соопштение© Државен завод за статистика