+A   |  -A
ïïï: 164 | âââ: 69615
Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Методолошки објаснувања

Методолошко објаснување за соопштението:


Индекси на цените на мало и на трошоците на животот


Цени на мало се цените по кои трговијата на мало, индивидуалните производители и вршителите на услугите им ги продаваат производите и услугите на крајните потрошувачи. Во цените е вклучен и ДДВ.

Во 2010 година, цените во прометот на мало се следат во 8 градови во Република Македонија за 48 земјоделски производи, 144 индустриско- прехранбени, 259 индустриско-непрехранбени производи и 149 видови услуги.

При изборот на производите, за следење на цените се земаат предвид само оние производи што имаат значително учество во прометот на мало. Индустриските производи и услугите се снимаат еднаш месечно, додека земјоделските производи се снимаат 2 пати месечно (во првата и во третата недела во месецот). Врз основа на просечните месечни цени на мало, нивната динамика, како и структурата на личната потрошувачка, се пресметуваат индексите на цените на мало и индексите на трошоците на животот.

Индексот на трошоците на животот се пресметува врз база на посебно групирана листа на производи и услуги од личната потрошувачка на домаќинствата и просечните месечни цени на мало на тие производи и услуги, односно нивните индивидуални индекси на цени, пондерирани со структурата од личната потрошувачка.

Индексите на цените на мало и на трошоците на животот се пресметуваат по Ласперовата формула.Последно ажурирање: 11.02.2011

 
  

  Соопштенија
 
 
  Последно соопштение

  Методолошко објаснување за соопшението од областа: Цени 
  
  Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар
  Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари
  Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно
  Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)
  Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување
  Индекси на цените во угостителството
  Индекси на цените во земјоделството
  Индекси на цените на мало и на трошоците на животот
  Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало
  Цени на земјоделските производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
  Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоци


   


© Државен завод за статистика