+A   |  -A
ïïï: 200 | âââ: 69786
Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Методолошки објаснувања

Методолошко објаснување за соопштението:


Индекси на цените во земјоделството


Извори на податоците

Извори за цените на инпутот и на аутпутот се месечните извештаи кои се прибираат од деловните субјекти од областа на трговијата на големо, земјоделските претпријатија и задруги кои продаваат средства за тековна потрошувачка во земјоделството и производи од земјоделското производство надвор од Секторот.

Дефиниции

Инпутот во земјоделството ги опфаќа средствата, услугите и инвестициите, а кои земјоделските производители тековно ги вложиле за непречено одвивање на земјоделското производство.

Аутпутот во земјоделството го опфаќа производството од земјоделскиот сектор, откупено или продадено надвор од Секторот.

Начин на пресметка

Пондерите по групи кои се применуваат во пресметките на индексите на цените на инпутот и аутпутот во земјоделството се преземени од Економските сметки во земјоделството и претставуваат тригодишен просек 2003-2005 година.

Пондерите по производи кои се користат за пресметка на индексите на цените на инпут и аутпут во земјоделството, се пресметани врз основа на учеството на просечната годишна вредност на набавените производи по набавни цени за 2003-2005 година и производната вредност по тековни цени за 2003-2005 година.Последно ажурирање: 08.02.2011

 
  

  Соопштенија
 
 
  Последно соопштение

  Методолошко објаснување за соопшението од областа: Цени 
  
  Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар
  Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари
  Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно
  Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)
  Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување
  Индекси на цените во угостителството
  Индекси на цените во земјоделството
  Индекси на цените на мало и на трошоците на животот
  Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало
  Цени на земјоделските производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
  Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоци


   


© Државен завод за статистика