+A   |  -A
ïïï: 332 | âââ: 68371
Skip Navigation Links

 Архива на методолошко објаснување за соопштението:Издадени одобренија за градење


Состојба: 08.02.2011


Опфат

Месечниот статистички извештај за издадени одобренија за градење, ГРАД. 51 го пополнуваат општините, односно одделенијата надлежни за работите од областа на урбанизмот.

Дефиниции

Градежен објект е секоја одвоена, самостојна функционална целина (подземна, надземна и водоградба), чија намена е однапред одредена и е трајно лоцирана на одредена територија.

Според видот, градежните објекти како дел од градежната дејност се делат на:

  • објекти од високоградба
  • објекти од нискоградба

Високоградбата е градежна работа што опфаќа изградба на објекти кои со својот поголем дел се наоѓаат над површината на земјата, односно одат во висина. Во оваа група спаѓаат сите станбени и деловни згради, односно сите згради кои се јавуваат како придружни објекти на објектите од нискоградбата и хидроградбата (станични згради, аеродромски згради, згради на трафостаници, пристаништа, силоси итн.).

Зградите како елементи на високоградбата, а и според Номенклатурата за градежни објекти и градежни работи, се класифицирани во две групи: станбени и нестанбени.

Нискоградбата е градежна работа што опфаќа изградба на објекти коишто претежно, односно со својот главен дел се наоѓаат на површината на земјата или во земјата. Во оваа група спаѓаат објектите од типот на патишта, железнички пруги, мостови, тунели, брани, насипи, мелиоративни системи, каптажни градби итн.

Реконструкција е градежна работа што се извршува на градежниот објект со цел да се подобрат условите за користење на најмалку еден стан од зградата или некој друг објект кај високоградбата, додека кај објектите од нискоградбата (патишта, железнички пруги и сл.), со реконструкцијата се зголемува нивната пропустна моќ.


   


© Државен завод за статистика