Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


          
 Regjistrimi i popullsisë

Në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut regjistrimet e para paraqiten në shek.15, atëherë kur pushteti turk i regjistroi vetëm kokat tatimore dhe popullsinë e gjinisë mashkullore. Ekzistojnë burime ruse, françeze, greke dhe tjera, të të dhënave për regjistrimin e popullsisë gjatë shek.19.   Regjistrimi i parë bashkëkohor në territorin e Republikës së Maqedonisë është realizuar në vitin 1921. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pas Luftës së Dytë Botërore, janë realizuar 8 regjistrime të popullsisë, edhe atë: në vitin 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 1994 dhe në vitin 2002. Regjistrimi i vitit 1991 nuk kishte përfshirje të plotë dhe për këtë shkak, gjatë vitit 1994 u përsërit dhe u realizua regjistrimi në dekadën e njejtë. Regjistrimi në vitin 1994 është regjistrimi i parë në Republikën e Maqedonisë së Veriut nga pavarësimi i saj. Regjistrimi i vitit 2002 është regjistrimi i fundit i realizuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Regjistrimi paraqet proces të përgjithshëm të:
  • grumbullimit,
  • përpunimit,
  • vlerësimit dhe analizës, si dhe
  • desiminimit të të dhënave për popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në një shtet.
Regjistrimi është hulumtimi më i gjerë statistikor për sa i përket njësive që regjistrohen dhe më masivi për sa i përket numrit të pjesëmarrësve që marrin pjesë në zbatimin e tij. Regjistrimi përgatitet disa vjet para zbatimit të tij në terren, ndërsa të dhënat përpunohen për një periudhë më të gjatë kohore pas grumbullimit nga terreni.   Qëllimi i regjistrimit është të sigurojë të dhëna statistikore cilësore, të plota, të përditësuara dhe të krahasueshme ndërkombëtarisht për popullsinë, ekonomitë familjare dhe banesat, për t’i plotësuar nevojat e përdoruesve brenda dhe jashtë vendit. Përveç asaj duhet të sigurohet vazhdimësi dhe krahasueshmëri me të dhënat nga regjistrimet e mëparshme. Nga regjistrimi sigurohen të dhëna për: - numrin e popullsisë dhe shpërndarjen e saj territoriale, si dhe strukturën e saj sipas veçorive demografike, gjeografike, etnike, ekonomike dhe sociale; - numrin e ekonomive familjare dhe shprëndarjen e tyre territoriale, si dhe të dhëna për strukturën e ekonomive familjare sipas madhësisë së tyre, llojit, përbërjes familjare dhe përbërjes së gjeneratave; - numrin e vendbanimeve sipas llojit dhe shpërndarjen e tyre territoriale, ndërsa për banesat, në kuptimin ndërtimor, sigurohen të dhëna për madhësinë, pajisjet me instalimet dhe hapësirat ndihmëse Të dhënat e agreguara, të fituara nga të dhënat e grumbullura nga Regjistrimi, përdoren për: - analizë dhe vlerësim të gjendjes në zhvillimin ekonomik dhe social - planifikim zhvillimor në ekonomi, arsim, shëndetësi, banim dhe sfera të tjera ekonomike dhe sociale; - ndjekjen e realizimit të planeve; - hulumtime shkencore; - qëllime statistikore etj.

 
 
Treguesit kryesor
 
  Вкупно население  ( 2021) : 1 836 713

  Вкупен број на домаќинства  ( 2021) : 598 632

  Вкупен број на станови  ( 2021) : 839 174

Временска серија

Nocione dhe shpjegime

Вкупно население

Вкупното население
го сочинуваат:

- Лицата кои имаат место на вообичаено живеење во Република Македонија, без оглед дали во моментот на Пописот се наоѓаат во местото на живеење или во друго место во Република Македонија;

- Странците кои имаат одобрение за престој во Република Македонија и се привремено присутни во Република Македонија најмалку 12 месеци (една година), но со место на вообичаено живеење надвор од Република Македонија;

- Лицата кои имаат место на вообичаено живеење во Република Македонија, а во времето на Пописот, но најдолго до 12 месеци (една година) пред неговото спроведување, се наоѓаат на работа во странство, како и членовите на нивните домаќинства;

- Лицата кои имаат место на вообичаено живеење во Република Македонија, а кои во времето на Пописот се на работа во дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство, Обединетите нации и нејзините организации, претставништвата или претставници на Стопанската комора во странство, деловни единици во странство, војни претставници на Армијата на Република Македонија во странство и граѓаните кои се ангажирани врз основа на меѓународна, техничка и друга соработка, школување, како и членовите на домаќинствата кои со наведените лица привремено престојуваат во странство;

- Лицата кои имаат место на вообичаено живеење во Република Македонија, а кои не ги поседуваат документите од член 39 точка 1 од Законот за Попис, доколку ги презентираат документите утврдени во член 39 точка 3 од Законот за Попис.

Домаќинства

Под домаќинство се смета секоја семејна или друга заедница на лица кои ќе изјават дека заедно живеат и заеднички ги трошат своите приходи за подмирување на основните животни потреби (домување, исхрана и друго), без оглед дали сите членови постојано се наоѓаат во местото каде што е населено домаќинството или некои од нив престојуваат определено време во друго населено место, односно странска држава, заради работа, школување или од други причини.

Под домаќинство се смета и секое лице кое живее само ("самечко домаќинство") и кое нема свое домаќинство во друго место.

Под домаќинство се смета и т.н. колективно домаќинство, т.е. домаќинство составено од лица кои живеат во установи за трајно згрижување на деца и возрасни, во манастири-самостани и во болници за сместување на неизлечиви болни.

Со Пописот се опфатени сите домаќинства (во согласност со дефиницијата за домаќинства) на лицата - единици на Пописот.

Податоците во Табелата се однесуваат на вкупниот број домаќинства во кои се вклучени индивидуалните и колективните домаќинства. Податоците за индивидуалните домаќинства се однесуваат на индивидуалните домаќинства со едно лице (т.н. самечки домаќинства) и индивидуалните домаќинства со повеќе лица.

Живеалишта

Податоците во Табелата се однесуваат на сите видови живеалишта.

Под живеалиште се подразбираат становите за живеење и другите населени простории или објекти кои не се наменети за живеење, но во времето на Пописот се користат за живеење.

Стан е градежно поврзана целина наменета за живеење, без оглед дали во моментот на Пописот се користи само за живеење, за живеење и вршење на дејност, само за вршење на дејност, за одмор и рекреација или се работи за ненаселен, а градежно исправен стан.

Под други живеалишта се подразбира друга населена просторија која не е наменета за живеење, населена деловна просторија, импровизирано живеалиште и колективно живеалиште.


 


© Enti shtetëror për statistikë