+A   |  -A
Skip Navigation Links

Индикатори:

 
Општи и регионални статистики   
25436км2Вкупна површина01.01.2021
80 Број на општини01.07.2019
1783 Број на населени места01.07.2019
34 Број на градови01.07.2019
1749 Број на села01.07.2019
Население и социјални статистики   
14758 Малолетни корисници на социјална заштита2017
43040 Полнелетни корисници на социјална заштита2017
26160 Домаќинства корисници на социјална парична помош2017
11300 Деца корисници на детски додаток2017
7301 Деца корисници на посебен додаток2017
972Број на училиштаБрој на редовни основни училиштауч.год. 2021/2022
129Број на училиштаБрој на средни редовни училиштауч.год. 2021/2022
186 649Број на лицаБрој на ученици во основните редовни училиштауч.год. 2021/2022
71 018Број на лицаБрој на ученици во средните редовни училиштауч.год. 2021/2022
19 138Број на лицаБрој на наставници во основните редовни училиштауч.год. 2021/2022
7 158Број на лицаБрој на наставници во средни редовни училиштауч.год. 2021/2022
51 582 Запишани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школи (прв циклус на студии)уч.год. 2021/2022
7 753 Број на дипломирани студенти на додипломски студии на високите стручни школи и факултетите - прв циклус на студии2021
1976 Број на лица кои се стекнале со звање магистер на науки и специјалист2021
201 Број на лица кои се стекнале со звање доктор на науки2021
124 Број на истражувачки организации2016
2 068 808 Население2020
20502 Пријавени полнолетни сторители на кривични дела2016
9320 Обвинети полнолетни сторители на кривични дела2016
8172 Осудени полнолетни сторители на кривични дела2016
587 Малолетни (деца) сторители на кривични дела2016
702 Обвинети малолетни (деца) сторители на кривични дела2016
468 Осудени малолетни (деца) сторители на кривични дела2016
37615 Деца во градинки2018
9.2живородени на 1000 жителиСтапка на наталитет2020
- 3.2на 1000 жителиСтапка на природен прираст2020
1.31живородени на една женаВкупна стапка на фертилитет2020
12.4умрени лица на 1000 жителиСтапка на морталитет2020
5.7умрени доенчиња на 1000 живородени децаСтапка на смртност кај доенчињата2020
5.0склучени бракови на 1000 жителиСтапка на нупцијалитет2020
0.8разведени бракови на 1000 жителиСтапка на диворцијалитет2020
766 Салдо на миграции2020
1285 Вкупен број прикажани претстави на професионалните театри2016/2017
30 Вкупен број на концерти на македонска филхармонија 2016/2017
575 Вкупно организирани ликовни изложби2017
4 556 Број на наставници и соработници во наставата во високообразовните установиуч.год. 2021/2022
150.6на 1000 жителиСтапка на смртност кај возрасните лица,(помеѓу 15 и 59 години), мажи2020
84.5на 1000 жителиСтапка на смртност кај возрасните лица,(помеѓу 15 и 59 години), жени2020
6.0на 1000 живородениСтапка на смртност на деца под 5 години2020
4.2на 1000 живородениСтапка на неонатална смртност2020
Приходи, потрошувачка и цени   
811197 Активно населениеI.2022
691498 ВработениI.2022
119699 НевработениI.2022
47,1%Стапка на вработеностI.2022
14.8%Стапка на невработеностI.2022
31 525денариПросечна месечна нето плата04.2022
110.9 Индекс на просечната месечна нето плата04.2022/04.2021
47 092денариПросечна месечна бруто плата04.2022
111.0 Индекс на просечната месечна бруто плата04.2022/04.2021
318273денариПросечни издатоци на работодавците2008
121.7 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар05.2022/05.2021
100.8 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар05.2022/04.2022
101.5 Индекс на цените на мало05.2022/ 04.2022
102.0 Индекс на трошоците на животот05.2022/ 04.2022
111.9 Индекс на трошоците на животот05.2022/ 05.2021
125.8 Индекс на цените во земјоделството - инпут06.2022 / 06.2021
109.8 Индекс на цените во земјоделството - aутпут06.2022 / 06.2022
503 442денариВкупни расположливи средства, просек по домаќинство2021
350 553денариВкупни употребени средства, просек по домаќинство2021
109.8 Индекс на цените во угостителството04.2022 / 04.2021
123.8 Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеI.2022/I.2021
99.8 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари05.2022/04.2022
121.5 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари05.2022/05.2021
21.8%%Лаекенски индикатор за стапка на сиромаштија2020
100.2 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно05.2022/04.2022
121.5 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно05.2022/05.2021
31.4 Нерамномерна распределба на приходите, Gini коефициент2020
1.27%Стапка на слободни работни местаIII.2016
Економија и финансии   
133254мил. денари (претходни податоци)Вредност на инвестиции во основни средства по тековни цени2015
7.9% (претходни податоци)Вредност на инвестиции во основни средства по тековни цени2015 / 2014
316488денари (претходни податоци)Бруто домашниот производ по глава на жител2020
43.4% (претходни податоци)Најголемо учество во вкупниот БДП има Скопскиот регион2020
4.8% (претходни податоци)Најмало учество во вкупниот БДП има Североисточниот регион2020
59.4% (претходни податоци)Најголемо учество во вкупните инвестиции во основни средства има Скопскиот регион2020
2.9% (претходни податоци)Најмало учество во вкупните инвестиции во основни средства има Североисточниот регион2020
2.4 % % (проценет податок)Бруто-домашен производI.2022
692683мил. денари (дефинитивен податок)БДП по тековни цени2019
655 931 мил. денари (претходен податок)БДП по тековни цени2020
60.3(ЕУ27_2020=100)Индекс на нивото на цените за инвестиции во основни средства2021
42(EU27_2020=100)Волуменски индекс на бруто-домашниот производ по жител2021
51.5(ЕУ27_2020=100)Индекс на ниво на цени на Финалната потрошувачка во домаќинствата2021
64(ЕУ27_2020=100)Индекс на нивото на цените за храна и безалкохолни пијалоци2021
154996милиони денари (проценет податок) Додадена вредностI.2022
102.7%% (проценет податок)Додадена вредност, волуменски индекси (во однос на истиот период од претходната година %)I. 2022
Индустрија, градежништво и енергија   
108.5  Индекс на индустриското производство05.2022/05.2021
102.9 Индекс на индустриското производство01-05.2022/01-05.2021
98.3 Индекс на бројот на работниците во индустријата05.2022/05.2021
1463.67kWh - претходни податоциФинална потрошувачка на електрична енергија во домаќинствата по жител2019
19.8% - претходни податоциУчеството на хидропроизводството во однос на вкупното бруто-производство на електрична енергија2019
76.5% - претходни податоциУчество на домашното производство во бруто-домашната потрошувачка на електрична енергија2019
36.4% - претходни податоциУчество на цврстите горива во вкупно потребната енергија2019
59.1% - претходни податоциЕнергетската зависнoст2019
323 Број на издадени одобренија за градење05.2022
+7.7%Стапка на реален пораст05.2022/05.2021
2 389 703илјади денариВредност на извршени градежни работи05.2022
121.5 Индекс на промет во индустрија, вкупно05.2022 / 05.2021
119.5 Индекс на промет во индустрија на домашниот пазар 05.2022 / 05.2021
121.7 Индекс на промет во индустрија на странски пазари 05.2022 / 05.2021
Надворешна трговија   
4 476 298илјади САД долариИзвоз на стоки01-06 2022
6 529 750илјади САД долариУвоз на стоки01-06 2022
68.6%Покриеност на увозот со извоз01-06 2022
Транспорт, туризам, трговија и други услуги   
35 642 Број на туристи02.2022
129.3 Број на туристи02.2022 / 02.2021
76 536 Број на ноќевања02.2022
127.5 Број на ноќевања02.2022 /02.2021
106.3 Број на домашни туристи (индекс)02.2022 /01.2021
159.8 Број на странски туристи (индекс)02.2022 /01.2021
164260мил. денариПромет во трговијата на големо по производи2015
126965мил. денариПромет во трговијата на мало по производи2015
762илјадиПревезени патници во патниот патнички превозI.2022
61илјадиПревезени патници во железничкиот превозI.2022
377илј. тониПревезени стоки во железничкиот превозI.2022
15 704илј. тониПревезени стоки во товарниот патен превозI.2022
348 494 Превезени патници во воздухопловниот превозI.2022
83.7%Домаќинстава со пристап на Интернет2021
86.4%Корисници на Интернет (на возраст, 15 - 74)2021
94.1%Деловни субјекти со 10 или повеќе вработени со пристап на Интернет2021
97.4 Индекс на прометот во секторот Трговија6.2022/6.2021
267327милиони денариПромет во трговијата на мало по групи производи2017
408433милиони денариПромет во трговијата на големо по групи производи2017
Повеќедоменски статистики   
72 922 Активни деловни субјекти2021
0.0% (проценет податок)Стапка на пораст на реален БДП2017
425.5кгме/1000 евраЕнергетска интензивност на економијата2013
38.6%Стапка на вработеност на лица на возраст од 55 до 642014
456кг по жителСоздаден комунален отпад по жител2019
+ 10,7%Создаден комунален отпад по жител2019/2018
698 829, 85тониСоздаден отпад од индустријата2018
11 811,69тониОпасен отпад од индустријата2018
14.0%Индикатор на доверба во преработувачката индустрија06.2022
57853 Број на активни претпријатија во нефинансискта деловна економија2020
387938 Број на вработени лица во нефинансискaта деловна економија2020
1307934мил. денариПромет во нефинансисктaа деловна економија2020
282158мил. денариДодадена вредност по фактор на трошок на производство2020
 поповолнаСегашна состојба со порачки за градежни работиII.2019/II.2018
66.3%Искористеност на капацитетот на деловните субјекти во преработувачката индустрија06.2022
 поповолнаСегашна економска состојба на деловните субјекти во трговијата на малоIV.2018/IV.2017
12.7%Индикатор на доверба во градежништвотоIV.2019
19.1%Индикатор на доверба во трговијата на малоIV.2019
4 401 807илјади денариИвестиции за заштита на животната средина 2019
3 177 978илјади денариТрошоци за одржување на средствата за заштита на животната средина 2019
12 760,56милиони денариДаноци за животна средина2018
23 101илјади тониДиректни материјални суровини2019
19 380илјади тониДомашна потрошувачка на материјали 2019
Земјоделство   
48977мил. денариБруто-додадена вредност во земјоделството2019
-8.3%Бруто-додадена вредност во земјоделството2019/2018
86401мил. денариПроизводство на земјоделската „деловна гранка“2019
37 424мил. денариМеѓуфазна потрошувачка2019
801947m3Исечена бруто-дрвна маса2018
- 0.7%Исечена бруто-дрвна маса2018/2017
1007095хектариПовршина под шума2018
959хектариПошумена површина2018
73.4%Пошумена површина2018/2017
256 181 Број на говеда2018
195 538 Број на свињи2018
726 990 Број на овци2018
463 635илј. литриПроизводство на млеко2018
22 255тониПроизводство на месо2018
170 885 Број на земјоделски стопанства2013
315 863хектариВкупно користено земјоделско земјиште2013
517илј. хектариОбработлива површина2017
1266илј. хектариЗемјоделска површина2017
417илј. хектариОраници и бавчи2017
239 362 Број на говеда2013
42 192 Земјоделски стопанатва специјализирани за полјоделски култури2007
58.22%Земјоделски стопанства класификувани во I класа - до 2000 евра2007
2.14добиточна единицаДобиточна единица по земјоделско стопанство2013
Пописи   
4 948 Вкупен број на капацитети во угостителството2016
334226хектариПовршина на користеното земјоделско земјиште2007
24584.43хектариЛозови насади2007
241257 Број на говеда2007
192675 Број на земјоделски стопанства2007
471069 Членови на домаќинствата што работат на индивидуалните земјоделски2007
79637.94хектариНаводнувана површина2007
233702 Број на свињи2007
794053 Број на овци2007
132924 Број на кози2007
1 836 713 Вкупно население2021
598 632 Вкупен број на домаќинства2021
839 174 Вкупен број на станови2021
4 378 Угостителски објекти, дуќани2016
570 Објекти за сместување2016
18 749 Вкупен број на продажни капацитети во трговијата на мало2016
18 266 Продавници (сите видови)2016
483 Бензински станици2016© Државен завод за статистика