Skip Navigation Links

Индикатори:

 
Општи и регионални статистики   
25436км2Вкупна површина01.01.2021
80 Број на општини01.07.2019
1783 Број на населени места01.07.2019
34 Број на градови01.07.2019
1749 Број на села01.07.2019
Население и социјални статистики   
14758 Малолетни корисници на социјална заштита2017
43040 Полнелетни корисници на социјална заштита2017
26160 Домаќинства корисници на социјална парична помош2017
11300 Деца корисници на детски додаток2017
7301 Деца корисници на посебен додаток2017
966Број на училиштаБрој на редовни основни училиштауч.год. 2022/2023
129Број на училиштаБрој на средни редовни училиштауч.год. 2022/2023
185 099Број на лицаБрој на ученици во основните редовни училиштауч.год. 2022/2023
69 227Број на лицаБрој на ученици во средните редовни училиштауч.год. 2022/2023
19 050Број на лицаБрој на наставници во основните редовни училиштауч.год. 2022/2023
7 047Број на лицаБрој на наставници во средни редовни училиштауч.год. 2022/2023
53 821 Запишани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школи (прв циклус на студии)уч.год. 2022/2023
7 483 Број на дипломирани студенти на додипломски студии на високите стручни школи и факултетите - прв циклус на студии2022
1883 Број на лица кои се стекнале со звање магистер на науки и специјалист2022
197 Број на лица кои се стекнале со звање доктор на науки2022
124 Број на истражувачки организации2016
1 829 954 Население2022
19702 Пријавени полнолетни сторители на кривични дела2022
8550 Обвинети полнолетни сторители на кривични дела2022
7769 Осудени полнолетни сторители на кривични дела2022
473 Пријавени деца сторители на кривични дела2022
339 Обвинети деца сторители на кривични дела 2022
262 Осудени деца сторители на кривични дела 2022
37615 Деца во градинки2018
9.9живородени на 1000 жителиСтапка на наталитет2022
-2.4на 1000 жителиСтапка на природен прираст2022
1.59живородени на една женаВкупна стапка на фертилитет2022
12.3умрени лица на 1000 жителиСтапка на морталитет2022
3.2умрени доенчиња на 1000 живородени децаСтапка на смртност кај доенчињата2022
7.0склучени бракови на 1000 жителиСтапка на нупцијалитет2022
0.9разведени бракови на 1000 жителиСтапка на диворцијалитет2022
1381 Салдо на миграции2022
308 Вкупен број прикажани претстави на професионалните театри2020/2021
36 Вкупен број на концерти на македонска филхармонија 2020/2021
454 Вкупно организирани ликовни изложби2021
4 496 Број на наставници и соработници во наставата во високообразовните установиуч.год. 2022/2023
136.4на 1000 жителиСтапка на смртност кај возрасните лица,(помеѓу 15 и 59 години), мажи2022
69.7на 1000 жителиСтапка на смртност кај возрасните лица,(помеѓу 15 и 59 години), жени2022
3.8на 1000 живородениСтапка на смртност на деца под 5 години2022
1.4на 1000 живородениСтапка на неонатална смртност2022
Приходи, потрошувачка и цени   
794 902 Активно населениеIII.2023
692768 ВработениIII.2023
102134 НевработениIII.2023
45,7%Стапка на вработеностIII.2023
12.8%Стапка на невработеностIII.2022
39 542 денариПросечна месечна нето плата01.2024
116.5 Индекс на просечната месечна нето плата01.2024/01.2023
59 392денариПросечна месечна бруто плата01.2024
116.8 Индекс на просечната месечна бруто плата01.2024/01.2023
318273денариПросечни издатоци на работодавците2008
98.1 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар02.2024/02.2023
99.5 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар02.2024/01.2024
100.3 Индекс на цените на мало02.2024/ 01.2024
100.4 Индекс на трошоците на животот02.2024/ 01.2024
103.0 Индекс на трошоците на животот02.2024/ 02.2023
97.3 Индекс на цените во земјоделството - инпут02.2024 / 02.2023
84.1 Индекс на цените во земјоделството - aутпут02.2024 / 02.2023
473 239денариВкупни расположливи средства, просек по домаќинство2022
294 117денариВкупни употребени средства, просек по домаќинство2022
106.2 Индекс на цените во угостителството09.2023 / 09.2022
105.4 Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеIV.2023/IV.2022
99.1 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари12.2023/11.2023
94.9 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари11.2023/11.2022
21.8%%Лаекенски индикатор за стапка на сиромаштија2020
99.5 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно12.2023/11.2023
96.0 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно12.2023/12.2022
31.4 Нерамномерна распределба на приходите, Gini коефициент2020
1.27%Стапка на слободни работни местаIII.2016
Економија и финансии   
171094мил. денари (дефинитивни податоци)Вредност на инвестиции во основни средства по тековни цени2021
18.4% (дефинитивни податоци)Вредност на инвестиции во основни средства по тековни цени2021 / 2020
438464денари (претходни податоци)Бруто домашниот производ по глава на жител2022
44.9% - претходни податоциНајголемо учество во вкупниот БДП има Скопскиот регион2022
4.8% - претходни податоциНајмало учество во вкупниот БДП има Североисточниот регион2022
51.2% - претходни податоциНајголемо учество во вкупните инвестиции во основни средства има Скопскиот регион2022
3.0% - претходни податоциНајмало учество во вкупните инвестиции во основни средства има Североисточниот регион2022
0.9% (проценет податок)Бруто-домашен производIV.2023
803 141мил. денари (претходен податок)БДП по тековни цени2022
729 445 мил. денари (дефинитивен податок)БДП по тековни цени2021
60.8(ЕУ27_2020=100)Индекс на нивото на цените за инвестиции во основни средства2021
42.0(EU27_2020=100)Волуменски индекс на бруто-домашниот производ по жител2022
50.0(ЕУ27_2020=100)Индекс на ниво на цени на Финалната потрошувачка во домаќинствата2022
68.0(ЕУ27_2020=100)Индекс на нивото на цените за храна и безалкохолни пијалоци2022
197488милиони денари (проценет податок) Додадена вредностIV.2023
100.4% (проценет податок)Додадена вредност, волуменски индекси (во однос на истиот период од претходната година %)IV.2023
Индустрија, градежништво и енергија   
102.8 Индекс на индустриското производство01.2024/01.2023
/ Индекс на индустриското производство01-01.2024/01-01.2023
102.6 Индекс на бројот на работниците во индустријата01.2024/01.2023
1681.6kWh - пртходни податоциФинална потрошувачка на електрична енергија во домаќинствата по жител2022
22.7% - претходни податоциУчеството на хидропроизводството во однос на вкупното бруто-производство на електрична енергија2022
80.7% - претходни податоциУчество на домашното производство во бруто-домашната потрошувачка на електрична енергија2022
30.6% - претходни податоциУчество на цврстите горива во вкупно потребната енергија2022
62.8% - претходни податоциЕнергетската зависнoст2022
256 Број на издадени одобренија за градење01.2024
-34.4%Стапка на реален пораст01.2024/01.2023
5 082 401илјади денариВредност на извршени градежни работи12.2023
87.2 Индекс на промет во индустрија, вкупно01.2024/01.2023
102.5 Индекс на промет во индустрија на домашниот пазар 01.2024/01.2023
83.2 Индекс на промет во индустрија на странски пазари 01.2024/01.2023
Надворешна трговија   
600 493илјади САД долариИзвоз на стоки01 2024
872 952илјади САД долариУвоз на стоки01 2024
68.8%Покриеност на увозот со извоз01 2024
Транспорт, туризам, трговија и други услуги   
40 973 Број на туристи02.2023
115.0 Број на туристи02.2023 / 02.2022
82 942 Број на ноќевања02.2023
108.4 Број на ноќевања02.2023 / 02.2022
98.3 Број на домашни туристи (индекс)02.2023 / 02.2022
129.7 Број на странски туристи (индекс)02.2023 / 02.2022
164260мил. денариПромет во трговијата на големо по производи2015
126965мил. денариПромет во трговијата на мало по производи2015
942илјадиПревезени патници во патниот патнички превозIV.2023
49илјадиПревезени патници во железничкиот превозIV.2023
134илј. тониПревезени стоки во железничкиот превозIV.2023
22 609илј. тониПревезени стоки во товарниот патен превозIII.2023
1 015 904 Превезени патници во воздухопловниот превозIII.2023
88.0%Домаќинстава со пристап на Интернет2023
85.3%Корисници на Интернет (на возраст, 15 - 74)2023
96.2%Деловни субјекти со 10 или повеќе вработени со пристап на Интернет2023
98.2 Индекс на прометот во секторот Трговија9.2023/9.2022
408263милиони денариПромет во трговијата на мало по групи производи2021
499242милиони денариПромет во трговијата на големо по групи производи2021
Повеќедоменски статистики   
70 424дефинитивни податоциАктивни деловни субјекти2021
0.0% (проценет податок)Стапка на пораст на реален БДП2017
425.5кгме/1000 евраЕнергетска интензивност на економијата2013
38.6%Стапка на вработеност на лица на возраст од 55 до 642014
467кг по жителСоздаден комунален отпад по жител2022
-4,2%Создаден комунален отпад по жител2022/2021
1 048 873тониСоздаден отпад од индустријата2020
414 994тониОпасен отпад од индустријата2020
14.0%Индикатор на доверба во преработувачката индустрија12.2022
66830 Број на активни претпријатија во нефинансискта деловна економија2022
435468 Број на вработени лица во нефинансискaта деловна економија2022
2056948мил. денариПромет во нефинансисктaа деловна економија2022
388623мил. денариДодадена вредност по фактор на трошок на производство2022
 поповолнаСегашна состојба со порачки за градежни работиII.2019/II.2018
67.2%Искористеност на капацитетот на деловните субјекти во преработувачката индустрија12.2022
 поповолнаСегашна економска состојба на деловните субјекти во трговијата на малоIV.2018/IV.2017
12.7%Индикатор на доверба во градежништвотоIV.2019
19.1%Индикатор на доверба во трговијата на малоIV.2019
5 077 482илјади денариИвестиции за заштита на животната средина 2022
2 763 151илјади денариТрошоци за одржување на средствата за заштита на животната средина 2022
14 273.4милиони денариДаноци за животна средина2021
20 347илјади тониДиректни материјални суровини2022
16 809илјади тониДомашна потрошувачка на материјали 2022
Земјоделство   
53 142мил. денариБруто-додадена вредност во земјоделството2020
8.5%Бруто-додадена вредност во земјоделството2020/2019
90 681мил. денариПроизводство на земјоделската „деловна гранка“2020
37 538мил. денариМеѓуфазна потрошувачка2020
700136m 3Исечена бруто-дрвна маса2021
- 0.7%Исечена бруто-дрвна маса2018/2017
1049300хектариПовршина под шума2021
959хектариПошумена површина2018
73.4%Пошумена површина2018/2017
177 622 Број на говеда2021
186 146 Број на свињи2021
633 281 Број на овци2021
377 872илј. литриПроизводство на млеко2021
24 584тониПроизводство на месо2021
170 885 Број на земјоделски стопанства2013
315 863хектариВкупно користено земјоделско земјиште2013
517илј. хектариОбработлива површина2021
1260илј. хектариЗемјоделска површина2021
417илј. хектариОраници и бавчи2021
239 362 Број на говеда2013
42 192 Земјоделски стопанатва специјализирани за полјоделски култури2007
58.22%Земјоделски стопанства класификувани во I класа - до 2000 евра2007
2.14добиточна единицаДобиточна единица по земјоделско стопанство2013
Пописи   
4 948 Вкупен број на капацитети во угостителството2016
334226хектариПовршина на користеното земјоделско земјиште2007
24584.43хектариЛозови насади2007
241257 Број на говеда2007
192675 Број на земјоделски стопанства2007
471069 Членови на домаќинствата што работат на индивидуалните земјоделски2007
79637.94хектариНаводнувана површина2007
233702 Број на свињи2007
794053 Број на овци2007
132924 Број на кози2007
1 836 713 Вкупно население2021
598 632 Вкупен број на домаќинства2021
839 174 Вкупен број на станови2021
4 378 Угостителски објекти, дуќани2016
570 Објекти за сместување2016
18 749 Вкупен број на продажни капацитети во трговијата на мало2016
18 266 Продавници (сите видови)2016
483 Бензински станици2016© Државен завод за статистика