+A   |  -A
Skip Navigation Links

Индикатори:

 
Општи и регионални статистики   
25436км2Вкупна површина01.01.2021
80 Број на општини01.07.2019
1783 Број на населени места01.07.2019
34 Број на градови01.07.2019
1749 Број на села01.07.2019
Население и социјални статистики   
14758 Малолетни корисници на социјална заштита2017
43040 Полнелетни корисници на социјална заштита2017
26160 Домаќинства корисници на социјална парична помош2017
11300 Деца корисници на детски додаток2017
7301 Деца корисници на посебен додаток2017
987Број на училиштаБрој на редовни основни училиштауч.год. 2018/2019
132Број на училиштаБрој на средни редовни училиштауч.год. 2018/2019
188 102Број на лицаБрој на ученици во основните редовни училиштауч.год. 2018/2019
71 650Број на лицаБрој на ученици во средните редовни училиштауч.год. 2018/2019
18 272Број на лицаБрој на наставници во основните редовни училиштауч.год. 2018/2019
7479Број на лицаБрој на наставници во средни редовни училиштауч.год. 2018/2019
56941 Запишани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школи (прв циклус на студии)уч.год. 2017/2018
7698 Број на дипломирани студенти на додипломски студии на високите стручни школи и факултетите - прв циклус на студии2018
1885 Број на лица кои се стекнале со звање магистер на науки и специјалист2018
243 Број на лица кои се стекнале со звање доктор на науки2018
124 Број на истражувачки организации2016
2 076 255 Население31.12.2019
20502 Пријавени полнолетни сторители на кривични дела2016
9320 Обвинети полнолетни сторители на кривични дела2016
8172 Осудени полнолетни сторители на кривични дела2016
587 Малолетни (деца) сторители на кривични дела2016
702 Обвинети малолетни (деца) сторители на кривични дела2016
468 Осудени малолетни (деца) сторители на кривични дела2016
37615 Деца во градинки2018
9.6живородени на 1000 жителиСтапка на наталитет2019
- 0.3на 1000 жителиСтапка на природен прираст2019
1.3живородени на една женаВкупна стапка на фертилитет2019
9.8умрени лица на 1000 жителиСтапка на морталитет2019
5.6умрени доенчиња на 1000 живородени децаСтапка на смртност кај доенчињата2019
6.7склучени бракови на 1000 жителиСтапка на нупцијалитет2019
1.0разведени бракови на 1000 жителиСтапка на диворцијалитет2019
2 349 Салдо на миграции2019
1285 Вкупен број прикажани претстави на професионалните театри2016/2017
30 Вкупен број на концерти на македонска филхармонија 2016/2017
575 Вкупно организирани ликовни изложби2017
4323 Број на наставници и соработници во наставата во високообразовните установиуч.год. 2018/2019
118.7на 1000 жителиСтапка на смртност кај возрасните лица,(помеѓу 15 и 59 години), мажи2019
63.1на 1000 жителиСтапка на смртност кај возрасните лица,(помеѓу 15 и 59 години), жени2019
3.8на 1000 живородениСтапка на смртност на деца под 5 години2019
6.3на 1000 живородениСтапка на неонатална смртност2019
Приходи, потрошувачка и цени   
943964 Активно населениеI.2021
793121 ВработениI.2021
150843 НевработениI.2021
47.1%Стапка на вработеностI.2021
16.0%Стапка на невработеностI.2021
28 217денариПросечна месечна нето плата03.2021
106.8 Индекс на просечната месечна нето плата03.2021/03.2020
42 097денариПросечна месечна бруто плата03.2021
106.7 Индекс на просечната месечна бруто плата03.2021/03.2020
318273денариПросечни издатоци на работодавците2008
101.5 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар01.2021/01.2020
100.1 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар01.2021/12.2020
100.6 Индекс на цените на мало05.2021/ 04.2021
100.7 Индекс на трошоците на животот05.2021/ 04.2021
103.0 Индекс на трошоците на животот05.2021/ 05.2020
111,4 Индекс на цените во земјоделството - инпут04.2021 / 04.2020
99.1 Индекс на цените во земјоделството - aутпут04.2021 / 04.2020
479 207денариВкупни расположливи средства, просек по домаќинство2020
341 715денариВкупни употребени средства, просек по домаќинство2020
100.1 Индекс на цените во угостителството04.2021 / 04.2020
105.1 Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеI.2021 / I.2020
100.6 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари03.2021/02.2021
107.2 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари03.2021/03.2020
21.6%Лаекенски индикатор за стапка на сиромаштија2019
101.1 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно03.2021/02.2021
106.4 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно03.2021/03.2020
30.7 Нерамномерна распределба на приходите, Gini коефициент2019
1.27%Стапка на слободни работни местаIII.2016
Економија и финансии   
133254мил. денари (претходни податоци)Вредност на инвестиции во основни средства по тековни цени2015
7.9% (претходни податоци)Вредност на инвестиции во основни средства по тековни цени2015 / 2014
331982денари Бруто домашниот производ по глава на жител2019 (претходни податоци)
43.2%Најголемо учество во вкупниот БДП има Скопскиот регион2019 (претходни податоци)
4.8%Најмало учество во вкупниот БДП има Североисточниот регион2019 (претходни податоци)
50.9%Најголемо учество во вкупните инвестиции во основни средства има Скопскиот регион2019 (претходни податоци)
4.6%Најмало учество во вкупните инвестиции во основни средства има Североисточниот регион2019 (претходни податоци)
-0.7% (проценет податок)Бруто-домашен производIV.2020
689425мил. денари (претходен податок)БДП по тековни цени2019
689425мил. денари (претходен податок)БДП по тековни цени2019
55(ЕУ27=100)Индекс на нивото на цените за инвестиции во основни средства2019
38(ЕУ27=100)Волуменски индекс на бруто-домашниот производ по жител2019
50(ЕУ27=100)Индекс на ниво на цени на Финалната потрошувачка во домаќинствата2019
61(ЕУ27=100)Индекс на нивото на цените за храна и безалкохолни пијалоци2019
164 095милиони денариДодадена вредностIV.2020
99.4 Додадена вредност, волуменски индекси (во однос на истиот период од претходната година %)IV.2020
Индустрија, градежништво и енергија   
146.1 Индекс на индустриското производство04.2021/04.2020
103.7 Индекс на индустриското производство01-04.2021/01-04.2020
98.3 Индекс на бројот на работниците во индустријата04.2021/04.2020
1463.67kWh - претходни податоциФинална потрошувачка на електрична енергија во домаќинствата по жител2019
19.8% - претходни податоциУчеството на хидропроизводството во однос на вкупното бруто-производство на електрична енергија2019
76.5% - претходни податоциУчество на домашното производство во бруто-домашната потрошувачка на електрична енергија2019
36.4% - претходни податоциУчество на цврстите горива во вкупно потребната енергија2019
59.1% - претходни податоциЕнергетската зависнoст2019
233 Број на издадени одобренија за градење04.2021
+34.7%Стапка на реален пораст04.2021/04.2020
1 999 703илјади денариВредност на извршени градежни работи03.2021
209.0 Индекс на промет во индустрија, вкупно04.2021/04.2020
120.8 Индекс на промет во индустрија на домашниот пазар 04.2021/04.2020
262.0 Индекс на промет во индустрија на странски пазари 04.2021/04.2020
Надворешна трговија   
2 739 362илјади САД долариИзвоз на стоки01-04 2021
3 704 130илјади САД долариУвоз на стоки01-04 2021
74.0%Покриеност на увозот со извоз01-04 2021
Транспорт, туризам, трговија и други услуги   
28 102 Број на туристи01.2021
50.8 Број на туристи01.2021 / 01.2020
60 031 Број на ноќевања01.2021
59.3 Број на ноќевања01.2021 /01.2020
87.9 Број на домашни туристи (индекс)01.2021 /01.2020
30.2 Број на странски туристи (индекс)01.2021 /01.2020
164260мил. денариПромет во трговијата на големо по производи2015
126965мил. денариПромет во трговијата на мало по производи2015
580илјадиПревезени патници во патниот патнички превозI.2021
59илјадиПревезени патници во железничкиот превозI.2021
460илј. тониПревезени стоки во железничкиот превозI.2021
12 084илј. тониПревезени стоки во товарниот патен превозI.2021
154 709 Превезени патници во воздухопловниот превозI.2021
79.9%Домаќинстава со пристап на Интернет2020
81.4%Корисници на Интернет (на возраст, 15 - 74)2020
96.9%Деловни субјекти со 10 или повеќе вработени со пристап на Интернет2020
103.5 Индекс на прометот во секторот Трговија3.2021/3.2020
267327милиони денариПромет во трговијата на мало по групи производи2017
408433милиони денариПромет во трговијата на големо по групи производи2017
Повеќедоменски статистики   
73 061  Активни деловни субјекти2020
0.0% (проценет податок)Стапка на пораст на реален БДП2017
425.5кгме/1000 евраЕнергетска интензивност на економијата2013
38.6%Стапка на вработеност на лица на возраст од 55 до 642014
456кг по жителСоздаден комунален отпад по жител2019
+ 10,7%Создаден комунален отпад по жител2019/2018
698 829, 85тониСоздаден отпад од индустријата2018
11 811,69тониОпасен отпад од индустријата2018
13.5%Индикатор на доверба во преработувачката индустрија11.2020
58765 Број на активни претпријатија во нефинансискта деловна економија2019
400629 Број на вработени лица во нефинансискaта деловна економија2019
1387046мил. денариПромет во нефинансисктaа деловна економија2019
300053мил. денариДодадена вредност по фактор на трошок на производство2019
 поповолнаСегашна состојба со порачки за градежни работиII.2019/II.2018
68.5%Искористеност на капацитетот на деловните субјекти во преработувачката индустрија11.2020
 поповолнаСегашна економска состојба на деловните субјекти во трговијата на малоIV.2018/IV.2017
12.7%Индикатор на доверба во градежништвотоIV.2019
19.1%Индикатор на доверба во трговијата на малоIV.2019
4 401 807илјади денариИвестиции за заштита на животната средина 2019
3 177 978илјади денариТрошоци за одржување на средствата за заштита на животната средина 2019
12 760,56милиони денариДаноци за животна средина2018
23 101илјади тониДиректни материјални суровини2019
19 380илјади тониДомашна потрошувачка на материјали 2019
Земјоделство   
53 389мил. денариБруто-додадена вредност во земјоделството2018
18.9%Бруто-додадена вредност во земјоделството2018/2017
90 793мил. денариПроизводство на земјоделската „деловна гранка“2018
37 404мил. денариМеѓуфазна потрошувачка2018
801947m3Исечена бруто-дрвна маса2018
- 0.7%Исечена бруто-дрвна маса2018/2017
1007095хектариПовршина под шума2018
959хектариПошумена површина2018
73.4%Пошумена површина2018/2017
256 181 Број на говеда2018
195 538 Број на свињи2018
726 990 Број на овци2018
463 635илј. литриПроизводство на млеко2018
22 255тониПроизводство на месо2018
170 885 Број на земјоделски стопанства2013
315 863хектариВкупно користено земјоделско земјиште2013
517илј. хектариОбработлива површина2017
1266илј. хектариЗемјоделска површина2017
417илј. хектариОраници и бавчи2017
239 362 Број на говеда2013
42 192 Земјоделски стопанатва специјализирани за полјоделски култури2007
58.22%Земјоделски стопанства класификувани во I класа - до 2000 евра2007
2.14добиточна единицаДобиточна единица по земјоделско стопанство2013
Пописи   
4 948 Вкупен број на капацитети во угостителството2016
334226хектариПовршина на користеното земјоделско земјиште2007
24584.43хектариЛозови насади2007
241257 Број на говеда2007
192675 Број на земјоделски стопанства2007
471069 Членови на домаќинствата што работат на индивидуалните земјоделски2007
79637.94хектариНаводнувана површина2007
233702 Број на свињи2007
794053 Број на овци2007
132924 Број на кози2007
2022547 Вкупно население2002
564296 Вкупен број на домаќинства2002
698143 Вкупен број на станови2002
4 378 Угостителски објекти, дуќани2016
570 Објекти за сместување2016
18 749 Вкупен број на продажни капацитети во трговијата на мало2016
18 266 Продавници (сите видови)2016
483 Бензински станици2016© Државен завод за статистика