+A   |  -A
ïïï: 42334 | âââ: 134440
Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Методолошки објаснувања

Методолошко објаснување за соопштението:


Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно


Цели

Индексите на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, ги мерат промените на нивото на цени на производителите на индустриски производи/услуги што се произведуваат во Македонија и се продаваат од производителите на домашниот пазар и на странски пазари.

Индексот на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, е составен од  две компоненти:  индексите на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар и индексите на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари.

 

Пресметка

Индексите на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, се пресметува како пондериран просек од индексите на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар и индексите на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари.

 

Класификации и публикување на податоците

Индексите на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, се пресметуваат по групи, оддели и сектори од Националната класификација на дејностите (НКД Рев.2).

Индексите на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, се публикуваат по главни индустриски групи, по сектори и оддели.

 

Пондерирање

Пондерите за пресметка на индексите на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, се пресметуваат од  реализираната вредност на домашниот и на странски пазари.

Извор на потребните податоци за пондерирање е истражувањето „Годишен извештај за индустријата“ (ИНД.21).

Пондерите се менуваат секоја петта година.

 

Публикување

Месечно:

  • Соопштение: „Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно”;
  • Издание „Месечен статистички извештај”;
  • МАКСтат база на податоци.

Годишно:

  • „Статистички Годишник на РМ”.

 

Усогласеност со регулативите на ЕУ

Методологијата за пресметка на индексите на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, е усогласена со „Методологијата за краткорочните деловни статистики” на Евростат, за следниве варијабли:
Последно ажурирање: 25.03.2024

 
Претходни методолошки објаснувањаДатум
Преземи 25.03.2024
Преземи 21.03.2018
Преземи 15.03.2017
Преземи 16.03.2016
Преземи 16.03.2015
Преземи 15.03.2013
  

  Соопштенија
 
 
  Последно соопштение

  Методолошко објаснување за соопшението од областа: Цени 
  
  Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар
  Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари
  Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно
  Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)
  Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување
  Индекси на цените во угостителството
  Индекси на цените во земјоделството
  Индекси на цените на мало и на трошоците на животот
  Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало
  Цени на земјоделските производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
  Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоци


   


© Државен завод за статистика