Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


          
 Standardi jetësor

Enti shtetëror i statistikës mat standardin jetësor në Republikën e Maqedonisë nëpërmjet treguesve Laeken të varfërisë, konsumit të amvisërive, si dhe nëpërmjet të dhënave për shfrytëzimin e kohës dhe balancin mes punës dhe familjes. Me Anketen e konsumit të amvisërive grumbullohen të dhëna për mesataren e mjeteve në disponim sipas burimeve, shumën e fondeve të përdorura sipas qëllimit të konsumit, ushqimit dhe artikujve të tjerë të destinuar për përdorim personal, si dhe të dhëna për furnizimin e amvisërive me disa të mira materiale. Të dhënat nga kjo anketë përdoren si bazë për llogaritjet e konsumit personal e PBB në Llogaritë kombëtare, por edhe për përgatitjen e peshave për përllogaritjen e indeksit të kostos së jetesës. Nga Anketa për përdorimin e kohës fitohen të dhëna rreth asaj se si qytetari mesatar e përdor kohën e tij për aktivitete më të detajuara, por gjithashtu kjo anketë është një burim i rëndësishëm për krijimin e politikave në kohën e punës, rritjen e pjesëmarrjes së femrave në forcën e punës, perceptimin e pozicionit të të moshuarve dhe mbi këtë bazë të krijohen disa aspekte të politikës sociale që kanë të bëjnë me familjen dhe strukturën gjinore. Anketa e të ardhurave dhe kushteve të jetesës bën të mundur përllogaritjen e shpërndarjes së të ardhurave dhe treguesve monetarë të varfërisë. Gjithashtu, Anketa (EU-SILC) shërben për përllogaritjen e treguesve të besueshëm sasiorë të përjashtimit social dhe të padrejtësisë materiale.
 
 
Treguesit kryesor
 
  Вкупни расположливи средства, просек по домаќинство  ( 2022) : 473 239 денари

  Вкупни употребени средства, просек по домаќинство  ( 2022) : 294 117 денари

  Лаекенски индикатор за стапка на сиромаштија  ( 2020) : 21.8% %

  Нерамномерна распределба на приходите, Gini коефициент  ( 2020) : 31.4

Временска серија

Nocione dhe shpjegime

Расположливите средства на домаќинството ги опфаќаат паричните средства со кои располага домаќинството, вредноста на производите од сопствено производство употребени за лична потрошувачка (натурална потрошувачка) и вредноста на потрошувачките кредити и заеми подигнати и реализирани во тековната година.

Употребените средства на домаќинството ги претставуваат паричните издатоци за набавка на производи и услуги за лична потрошувачка, вредноста на натуралната потрошувачка и отплатениот дел од потрошувачките кредити и инвестициски заеми.

Линијата на сиромаштија е дефинирана како ниво на животен стандард што треба да се достигне за едно лице/домаќинство да не биде класификувано како сиромашно.

Лаекен индикаторите за сиромаштија се меѓународно споредливи податоци, базирани на Анкетата за приходи и услови за живеење која е спроведена по препораките на Европската унија. Извор на пресметките на сиромаштијата се приходите а прагот на сиромаштија е дефинаран на 60% од медијалниот еквивалентен приход.

Домаќинство е секоја семејна или друга заедница на лица што ќе изјават дека живеат заедно и заеднички ги трошат своите приходи за намирување на основните животни потреби (домување, исхрана и др.), без оглед на тоа дали сите членови постојано се наоѓаат во местото каде што е населено домаќинството или некој од нив определено време претстојуваат во друго населено место, односно странска држава заради работа, школување или од други причини, при што престојот во странската држава не е подолг од 1 година.


 


© Enti shtetëror për statistikë