Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå


  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Индекси на индустриското производство

31.05.2024   Индекси на индустриското производство, април 2024 година
30.04.2024   Индекси на индустриското производство, март 2024 година
29.03.2024   Индекси на индустриското производство, февруари 2024 година
08.03.2024   Индекси на индустриското производство, јануари 2024 година
31.01.2024   Индекси на индустриското производство, декември 2023 година
29.12.2023   Индекси на индустриското производство, ноември 2023 година
01.12.2023   Индекси на индустриското производство, октомври 2023 година
31.10.2023   Индекси на индустриското производство, септември 2023 година
29.09.2023   Индекси на индустриското производство, август 2023 година
31.08.2023   Индекси на индустриското производство, јули 2023 година
31.07.2023   Индекси на индустриското производство, јуни 2023 година
03.07.2023   Индекси на индустриското производство, мај 2023 година
31.05.2023   Индекси на индустриското производство, април 2023 година
28.04.2023   Индекси на индустриското производство, март 2023 година
31.03.2023   Индекси на индустриското производство, февруари 2023 година
10.03.2023   Индекси на индустриското производство, јануари 2023 година
31.01.2023   Индекси на индустриското производство, декември 2022 година
29.12.2022   Индекси на индустриското производство, ноември 2022 година
30.11.2022   Индекси на индустриското производство, октомври 2022 година
31.10.2022   Индекси на индустриското производство, септември 2022 година
30.09.2022   Индекси на индустриското производство, август 2022 година
31.08.2022   Индекси на индустриското производство, јули 2022 година
29.07.2022   Индекси на индустриското производство, јуни 2022 година
30.06.2022   Индекси на индустриското производство, мај 2022 година
31.05.2022   Индекси на индустриското производство, април 2022 година
29.04.2022   Индекси на индустриското производство, март 2022 година
31.03.2022   Индекси на индустриското производство, февруари 2022 година
04.03.2022   Индекси на индустриското производство, јануари 2022 година
31.01.2022   Индекси на индустриското производство, декември 2021 година
30.12.2021   Индекси на индустриското производство, ноември 2021 година
30.11.2021   Индекси на индустриското производство, октомври 2021 година
29.10.2021   Индекси на индустриското производство, септември 2021 година
30.09.2021   Индекси на индустриското производство, август 2021 година
31.08.2021   Индекси на индустриското производство, јули 2021 година
30.07.2021   Индекси на индустриското производство, јуни 2021 година
30.06.2021   Индекси на индустриското производство, мај 2021 година
31.05.2021   Индекси на индустриското производство, април 2021 година
29.04.2021   Индекси на индустриското производство, март 2021 година
31.03.2021   Индекси на индустриското производство, февруари 2021 година
05.03.2021   Индекси на индустриското производство, јануари 2021 година
29.01.2021   Индекси на индустриското производство, декември 2020 година
30.12.2020   Индекси на индустриското производство, ноември 2020 година
30.11.2020   Индекси на индустриското производство, октомври 2020 година
29.10.2020   Индекси на индустриското производство, септември 2020 година
29.09.2020   Индекси на индустриското производство, август 2020 година
31.08.2020   Индекси на индустриското производство, јули 2020 година
30.07.2020   Индекси на индустриското производство, јуни 2020 година
29.06.2020   Индекси на индустриското производство, мај 2020 година
29.05.2020   Индекси на индустриското производство, април 2020 година
29.04.2020   Индекси на индустриското производство, март 2020 година
30.03.2020   Индекси на индустриското производство, февруари 2020 година
05.03.2020   Индекси на индустриското производство, јануари 2020 година
30.01.2020   Индекси на индустриското производство, декември 2019 година
30.12.2019   Индекси на индустриското производство, ноември 2019 година
28.11.2019   Индекси на индустриското производство, октомври 2019 година
30.10.2019   Индекси на индустриското производство, септември 2019 година
27.09.2019   Индекси на индустриското производство, август 2019 година
30.08.2019   Индекси на индустриското производство, јули 2019
30.07.2019   Индекси на индустриското производство, јуни 2019
27.06.2019   Индекси на индустриското производство, мај 2019
30.05.2019   Индекси на индустриското производство, април 2019
30.04.2019   Индекси на индустриското производство, март 2019 година
28.03.2019   Индекси на индустриското производство, февруари 2019 година
06.03.2019   Индекси на индустриското производство, јануари 2019 година
30.01.2019   Индекси на индустриското производство, декември 2018 година
27.12.2018   Индекси на индустриското производство, ноември 2018 година
29.11.2018   Индекси на индустриското производство, октомври 2018 година
30.10.2018   Индекси на индустриското производство, септември 2018 година
27.09.2018   Индекси на индустриското производство, август 2018 година
30.08.2018   Индекси на индустриското производство, јули 2018 година
30.07.2018   Индекси на индустриското производство, јуни 2018 година
28.06.2018   Индекси на индустриското производство, мај 2018 година
30.05.2018   Индекси на индустриското производство, април 2018 година
27.04.2018   Индекси на индустриското производство, март 2018 година
29.03.2018   Индекси на индустриското производство, февруари 2018 година
07.03.2018   Индекси на индустриското производство, јануари 2018 година
30.01.2018   Индекси на индустриското производство, декември 2017 година
27.12.2017   Индекси на индустриското производство, ноември 2017 година
29.11.2017   Индекси на индустриското производство, октомври 2017 година
30.10.2017   Индекси на индустриското производство, септември 2017 година
29.09.2017   Индекси на индустриското производство, август 2017 година
30.08.2017   Индекси на индустриското производство, јули 2017 година
28.07.2017   Индекси на индустриското производство, јуни 2017 година
30.06.2017   Индекси на индустриското производство, мај 2017 година
30.05.2017   Индекси на индустриското производство, април 2017 година
28.04.2017   Индекси на индустриското производство, март 2017 година
31.03.2017   Индекси на индустриското производство, февруари 2017 година
07.03.2017   Индекси на индустриското производство, јануари 2017 година
30.01.2017   Индекси на индустриското производство, декември 2016 година
28.12.2016   Индекси на индустриското производство, ноември 2016 година
29.11.2016   Индекс на индустриското производство, октомври 2016
28.10.2016   Индекси на индустриското производство, септември 2016 година
30.09.2016   Индекси на индустриското производство, август 2016 година
30.08.2016   Индекси на индустриското производство, јули 2016 година
29.07.2016   Индекс на индустриското производство, јуни 2016 година
29.06.2016   Индекси на индустриското производство, мај 2016
30.05.2016   Индекси на индустриското производство, април 2016
27.04.2016   Индекси на индустриското производство, март 2016
30.03.2016   Индекси на индустриското производство, февруари 2016
09.03.2016   Индекси на индустриското производство, јануари 2016
29.01.2016   Индекс на индустриското производство, декември 2015 година
28.12.2015   Индекси на индустриското производство, ноември 2015
27.11.2015   Индекси на индустриското производство, октомври 2015
28.10.2015   Индекси на индустриското производство, септември 2015
28.09.2015   Индекси на индустриското производство, август 2015 година
27.08.2015   Индекси на индустриското производство, јули 2015 година
29.07.2015   Индекси на индустриското производство, јуни 2015 година
26.06.2015   Индекси на индустриското производство, мај 2015 година
27.05.2015   Индекси на индустриското производство, април 2015 година
28.04.2015   Индекси на индустриското производство, март 2015
30.03.2015   Индекси на индустриското производство, февруари 2015
06.03.2015   Индекси на индустриското производство, јануари 2015
28.01.2015   Индекси на индустриското производство, декември 2014
26.12.2014   Индекси на индустриското производство, ноември 2014
27.11.2014   Индекси на индустриското производство, октомври 2014
29.10.2014   Индекс на индустриското производство, септември 2014
26.09.2014   Индекс на индустриското производство, август 2014
27.08.2014   Индекс на индустриското производство, јули 2014 година
29.07.2014   Индекси на индустриското производство, јуни 2014
27.06.2014   Индекси на индустриското производство, мај 2014
28.05.2014   Индекс на индустриското производство, април 2014 година
28.04.2014   Индекси на индустриското производство, март 2014
27.03.2014   Индекси на индустриското производство, февруари 2014
04.03.2014   Индекс на индустриското производство, јануари 2014
28.01.2014   Индекси на индустриското производство, декември 2013
27.12.2013   Индекси на индустриското производство, ноември 2013 година
27.11.2013   Индекси на индустриското производство, октомври 2013 година
29.10.2013   Индекси на индустриското производство, септември 2013 година
27.09.2013   Индекс на индустриското производство, август 2013 година
27.08.2013   Индекс на индустриското производство, јули 2013 година
29.07.2013   Индекс на индустриското производство, јуни 2013 година
27.06.2013   Индекс на индустриското производство, мај 2013
28.05.2013   Индекс на индустриското производство, април 2013
29.04.2013   Индекси на индустриското производство, март 2013
27.03.2013   Индекси на индустриското производство, февруари 2013 година
05.03.2013   Индекс на индустриското производство, јануари 2013 година
29.01.2013   Индекс на индустриското производство, декември 2012 година
26.12.2012   Индекс на индустриското производство, ноември 2012 година
27.11.2012   Индекс на индустриското производство, октомври 2012
26.10.2012   Индекс на индустриското производство, септември 2012 година
26.09.2012   Индекси на индустриското производство, август 2012
29.08.2012   Индекси на индустриското производство, јули 2012
27.07.2012   Индекси на индустриското производство, јуни 2012 година
27.06.2012   Индекс на индустриското производство, мај 2012 година
29.05.2012   Индекси на индустриското производство, април 2012
27.04.2012   Индекси на индустриското производство, март 2012 година
28.03.2012   Индекс на индустриското производство, февруари 2012 година
28.02.2012   Индекс на индустриското производство, јануари 2012 година
27.01.2012   Индекси на индустриското производство, декември 2011 година
27.12.2011   Индекси на индустриското производство, ноември 2011 година
28.11.2011   Индекс на индустриското производство, октомври 2011 година
27.10.2011   Индекс на индустриското производство, септември 2011 година
28.09.2011   Индекси на индустриското производство, август 2011 година
26.08.2011   Индекси на индустриското производство, јули 2011 година
29.07.2011   Индекси на индустриското производство, јуни 2011 година
28.06.2011   Индекси на индустриското производство, мај 2011 година
27.05.2011   Индекси на индустриското производство, април 2011 година
29.04.2011   Индекси на индустриското производство, март 2011
29.03.2011   Индекси на индустриското производство, февруари 2011 година
07.03.2011   Индекс на индустриското производство, јануари 2011 година
27.01.2011   Индекси на индустриското производство, декември 2010 година
28.12.2010   Индекси на индустриското производство, ноември 2010 година
26.11.2010   Индекси на индустриското производство, октомври 2010 година
27.10.2010   Зголемување на индустриското производство во септември 2010година, во однос на претходниот месец, за 1.6%
28.09.2010   Индустриско производство во август 2010 година
27.08.2010   Пораст на индустриското производство во јули 2010 година, во однос на истиот месец од претходната година, за 8.3%
27.07.2010   Пораст на индустриското производство во јуни 2010 година, во однос на истиот месец од претходната година, за 5.4%
25.06.2010   Намалување на индустриското производство во мај 2010 година, во однос на истиот месец од претходната година, за 0.4%
24.06.2010   Оценка на раководителите на деловните субјекти во преработувачката индустрија за економската состојба на деловните субјекти во мај 2010 година
27.05.2010   Намалување на индустриското производство во април 2010 година, во однос на истиот месец од претходната година, за 9.6%
27.04.2010   Намалување на индустриското производство во март 2010 година, во однос на истиот месец од претходната година, за 11.2%
25.03.2010   Намалување на индустриското производство во февруари 2010 година, во однос на истиот месец од претходната година, за 13.1%
01.03.2010   Намалување на индустриското производство во јануари 2010 година, во однос на истиот месец од претходната година, за 2.9%


Следни соопштенија од областа: Индустрија
  Останати соопштенија од областа:   Индустрија© Државен завод за статистика