Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Анкета за мислењето на потрошувачите

29.04.2011   Анкета за мислењето на потрошувачите, април 2011
30.03.2011   Анкета за мислењето на потрошувачите, март 2011
28.02.2011   Анкета за мислењето на потрошувачите, февруари 2011
31.01.2011   Анкета за мислењето на потрошувачите, јануари 2011
28.12.2010   Анкета за мислењето на потрошувачите, декември 2010
30.11.2010   Анкета за мислењето на потрошувачите, ноември 2010
29.10.2010   Очекувањата на потрошувачите за веројатноста во поглед на штедењето во следните 12 месеци се неповолни
30.09.2010   Потрошувачите оптимисти за веројатноста во поглед на штедењето во следните 12 месеци
31.08.2010   Потрошувачите оптимисти за економската состојба во следните 12 месеци
30.07.2010   Потрошувачите оптимисти за невработеноста во наредните 12 месеци
30.06.2010   Потрошувачите оптимисти за економската состојба во наредните 12 месеци
31.05.2010   Потрошувачите оптимисти за можностите за штедење во наредните 12 месеци


Следни соопштенија од областа: Деловни тенденции
  Останати соопштенија од областа:   Деловни тенденции

Деловни тенденции во преработувачката индустрија
Деловни тенденции во градежништвото
Деловни тенденции во трговијата на мало
Анкета за мислењето на потрошувачите


© Државен завод за статистика