Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Економски сметки во земјоделството, по постојани цени

09.06.2023   Економски сметки во земјоделството по постојани цени, 2016 – 2021 година
09.06.2022   Економски сметки во земјоделството по постојани цени, 2015 – 2020 година
09.06.2021   Економски сметки во земјоделството по постојани цени, 2014 – 2019 година
09.06.2020   Економски сметки во земјоделството по постојани цени, 2013 – 2018 година
10.06.2019   Економски сметки во земјоделството по постојани цени, 2012 – 2017
08.06.2018   Економски сметки во земјоделството, по постојани цени, 2011 – 2016 година
08.06.2017   Економски сметки во земјоделството, по постојани цени, 2010-2015 година
10.06.2016   Економски сметки во земјоделството, по постојани цени, 2009-2014 година
10.06.2015   Економски сметки во земјоделството, по постојани цени, 2008-2013 година
27.06.2014   Економски сметки во земјоделството, по постојани цени, 2007-2012 година
28.06.2013   Економски сметки во земјоделството, по постојани цени, 2006-2011 година
29.06.2012   Економски сметки во земјоделството, по постојани цени, 2006-2010 година
29.06.2011   Економски сметки во земјоделството, по постојани цени, 2006 - 2009 година


Следни соопштенија од областа: Економски сметки во земјоделството
  Останати соопштенија од областа:   Економски сметки во земјоделството

Економски сметки во земјоделството, по тековни цени
Регионални сметки во земјоделството
Економски сметки во земјоделството, по постојани цени


© Државен завод за статистика