Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Структурно истражување за земјоделските стопанства

30.01.2017   Структурно истражување за земјоделските стопанства, 2016 - претходни податоци -
28.01.2014   Структурно истражување за земјоделските стопанства, 2013
- претходни податоци -
30.12.2010   Структурно истражување за земјоделските стопанства, 2010


Следни соопштенија од областа: Структура на земјоделските стопанства
  Останати соопштенија од областа:   Структура на земјоделските стопанства

Структурно истражување за земјоделските стопанства
Типологија на земјоделските стопанства


© Државен завод за статистика